تعبیر خواب ابن سیرین – خواب حفاری در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب حفاری در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن حفاری در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب حفاری در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الحفر] ابن سیرین در خواب:

و گفته شد: و اما حفاری در خواب، هر که در خواب ببیند که زمین را می کند و خاک خشک است، خواب نشان می دهد که به اندازه آن مال به دست می آورد رطوبت خاک.

و گفته شد: حفار در خواب را مردی به حیله و نیرنگ تعبیر می کند و آن این است که حفاری را در خواب ببیند و ظاهر آب را نبیند و اگر کندن را ببیند و ظاهر را ببیند. از آب، پس نشانگر گره یا مالی است که به دست می آورد اگر آن کندن در خواب برای او باشد. گفته شد: اصل کندن در خواب، حکایت از فریب دارد. گفته شد: حفار کوه در خواب به مردی تعبیر می شود که با بزرگان همراهی یا معاشرت می کند. و گفته شد: حفار در خواب، دلالت بر مردی دارد که در تنگنا و سختی قرار می گیرد. و گفته شد: هر که در خواب ببیند که در خاک (در زمین یا خاک) کندن می کند، این نشان می دهد که او علاقه دارد یا شروع به کاری می کند، ولی از آن بهره ای نمی برد. و گفته شد: حفار در خواب را مرد کینه توز یا حیله گر تعبیر می کند.

[1]حفاری: کندن در هر چیزی، کندن، کندن، کندن. یا سوراخ کردن یا سوراخ کردن.

و حفاری[1] در خانه در خواب است نشان دهنده حیله گری است.

اگر در خواب ببیند که در خانه ای حفاری می کند و به بلوغ رسیده است، خواب دلالت بر زنی دارد و با حیله به او می رسد.

و گفته شد: اگر در خواب ببیند که در شهری حفاری می کند، خواب دلالت بر این دارد که در جستجوی دین مرد دانشمند است، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: من شهر علم هستم و علی دروازه آن است. اگر در خواب ببیند که در صخره ای حفر می کند، خواب نشان می دهد که در جستجوی دین سلطانی ظالم است.

تعبیر خواب و دیدن حفاری در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا