تعبیر خواب ابن سیرین – خواب کعبه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب کعبه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن کعبه در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب کعبه در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الكعبة] ابن سیرین در خواب:

کعبه در خواب ممکن است به نماز دلالت کند زیرا قبله نمازگزاران است و کعبه ممکن است دلالت بر مسجد و مسجد کند زیرا خانه خداست بهشت ​​چون خانه خداست و بهشت ​​خانه اوست. و از طریق آن به بهشت ​​منتهی می شود، کعبه در خواب ممکن است دلالت بر آنچه مساجد و مساجد نشان می دهد باشد، مانند انگشتر ذکر یا بازار و مانند آن.

هر کس در خواب ببیند کعبه خانه اش شده است، مردم او را می جویند و در درگاهش ازدحام می کنند، به خاطر مقامی که به دست می آورد، یا به خاطر علم و دانشی که به او می آموزد، یا زن بزرگوار، بلندمرتبه، سلطان یا زاهدی که ازدواج می کند. و اگر مضطر، اسیر یا اسیر باشد آزاد می شود.

اما اگر خود را دید که در اطراف کعبه است یا برخی از مناسک آن را انجام می دهد، خواب بیانگر این است که به سلطان، عالم، عابد، پدر، مادر یا همسرش خدمت می کند و این با نصیحت است. ، تقوا، زحمت و خستگی.

و اگر در خواب ببیند که وارد کعبه شده است، خواب نشان می دهد که اگر مجرد باشد ازدواج می کند، یا خواب نشان می دهد که اگر مسلمان نیست، اسلام آورده است، یا خواب نشان می دهد که به نماز برمی گردد. و صلاح اگر غافل باشد، یا خواب دلالت بر اطاعت از پدر و مادر دارد، اگر فاسق باشد، یا خواب نشان دهنده این است که برای امری به خانه سلطان یا خانه حاکم یا فقیه وارد می شود. از اموری که ماهیت آن از زیاد شدن خواب و بر حسب حال کسى که آن را در حال بیدارى مى بیند استنباط مى شود، بیمارى را در خواب دید که گویا وارد کعبه مى شود و نماز مى خواند، خواب حکایت از حسن ختام او داشت. .

ولى اگر در خواب ببیند که کعبه در کشورى یا محلى است، در صورتى که خواب مخصوص بیننده آن بوده و هنگام دیدن آن گروهى را با خود ندیده است، تعبیر به خواب بر حسب حال بیننده خواب است، اگر بیننده در بیداری منتظر همسری باشد که عقد او بسته شده و انتظار او برای او طولانی شود، رابطه نزدیک شد و آمدنش به او نزدیک شد، مخصوصاً اگر ببیند. کعبه گویی در جای او – همسر – یا به جای اوست. اگر در خواب ببیند که در حالی که با او بود وارد کعبه شد، همسرش نزد او آمد و او بر او وارد شد و اگر دید که در همسایگی او – همسرش – وارد کعبه شد، خواب نشان می دهد که او. خیلی سریع وارد خانه او خواهد شد

و اگر در خواب ببیند که از دین خود غافل است یا از نماز غفلت می کند یا واجب الحج است و حج را انجام نداده و از آن غفلت کرده است، اگر در خواب ببیند که کعبه در کشور یا محلی است. خواب به او یادآوری می کند که اگر از حج کوتاهی کرد باید حج را انجام دهد، یا نشان می دهد که اگر از نماز کوتاهی کرد باید نمازش را بجا آورد، یا خواب نشان می دهد که اگر از آن بی خبر بود باید به دین خود بازگردد.

اما اگر خواب کعبه در یک کشور یا محلی برای عوام رؤیایی باشد، مانند دیدن افرادی که دور کعبه جمع شده اند و در خواب صدایشان در آنجا شنیده می شود، خواب بیانگر این است که سلطان عادل یا عادل. حاکم به آنها تقدیم می کند و از آنها مراقبت می کند یا دلالت بر این دارد که عالمی امامی است که از زیارت یا از سفر دور و غیره به آنها تقدیم می کند.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند کعبه خانه اوست، خواب دلالت بر آن دارد که در میان مردم صاحب اختیار و شهرت می شود.

تعبیر خواب و دیدن کعبه در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا