تعبیر خواب ابن سیرین – خواب پل در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب پل در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن پل یا پل در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب پل در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الجسر أو القنطرة] ابن سیرین در خواب:

[1]القنطره: جمع: القنطره: پل قوسی شکلی که بر روی رودخانه ای که از آن می گذرد ساخته شده است. القنطره: پل، گفته می شود: دنیا پل است، از آن عبور کنید و آن را نسازید.

در مورد دیدن پل ها در خواب، قنطاره[1] پل مجهول در خواب دلالت بر جهان دارد، مخصوصاً اگر بین شهر و قبرستان باشد، زیرا دنیا می گذرد و زندگی نمی کند. شاید پل در خواب نشان دهنده کشتی باشد زیرا میان دو مکان میانجی است. چه بسا پل در خواب بر سلطان و حاکم یا مفتی دلالت کند، چنانکه برای آنها مانند پشتی است که بر آن تکیه می کنند، یا مانند پلی است که در مصیبت های خود از آن عبور می کنند یا در مضیقه یا مصیبت می افتند. شاید پل در خواب راه را نشان می دهد زیرا از آن به سوی بهشت ​​می گذرد. و گفته شد: پل در خواب نیز بیانگر مردی است که مردم را با او پیوند می دهد و در کارها یاری می رساند.

و گفته شد: هر کس در خواب ببیند که از روی پلی دنیا به آخرت می گذرد، مخصوصاً اگر پس از عبور مردگانی را ببیند یا وارد خانه ای نامعلوم بنای و خانواده و محل یا پرنده ای شود. با آن پرواز کرد، یا حیوانی آن را بلعید، یا در چاه یا چاله ای افتاد، یا به آسمان بالا رفت، همه اینها اگر بیمار بود.

و اگر مسافری در خواب ببیند که گویی از روی پلی می گذرد، خواب بیانگر پایان نزدیک سفر و خیر و ثروتی است که در سفر به دست می آورد یا از بدی و فقر. زن یا پیرزنی. زیرا خواب بیانگر آن است که در سفر منفعتی به دست می‌آورد یا پولی به دست می‌آورد، و اگر ببیند که به مسجد رفته است، خواب نشان می‌دهد که در سفر آنچه را که می‌خواهد به دست می‌آورد و اگر حج می‌کند. در سفر حج است و اگر ببیند که از پل نزد شیری که منتظر است او را ببلعد یا به زمین بایر یا به مار یا نهر سیلابی یا مانند آن برای خواب فرود آمد. نشان می دهد که هیچ خیری در آنچه در سفر با آن مواجه می شود وجود ندارد. به طور کلی دیدن عبور از پل در خواب، تعبیر آن است که هنگام پایین آمدن از پل به او منتهی شد، خواه دلیل بر خیر و غنای باشد، مانند چمنزار سبز و باغ و مانند آن، یا نشانه های آن. از بدی ها مانند مار یا عقرب و امثال آن، گویا دید که از پل به سوی خیر گذشت و در بیداری دعوا کرد یا با شخصی حاجت داشت، حاجت خود را تأمین می کند یا پیروز می شود. اختلاف رویای عبور از پل در خواب برای بیمار ممکن است نشان دهنده عبور از دنیا به آخرت باشد، مخصوصاً اگر ببیند که پرنده ای پس از عبور از پل با او پرواز کرده یا ببیند که وارد خانه ای ناشناخته شده است. خانواده و موقعیت مکانی پس از عبور از پل.

و کسى که در خواب ببیند که پل یا طاقى شده است، خواب بیانگر آن است که به او و منزلت و آنچه که دارد، صاحب اختیار و محتاج خواهد شد.

و گفته شد: پل در خواب نیز دلالت بر مردی دارد که به مردم کمک می کند یا کارشان را اصلاح می کند.

تعبیر خواب و دیدن پل یا طاق در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا