تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تباهی در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تباهی در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن خرابی در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تباهی در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الخراب و الهدم] ابن سیرین در خواب:

و اما دیدن خرابه های شهرنشینی در خواب، هر که در خواب ببیند که دنیا تباهی از مزرعه و مسکن و مانند آن است، ولی خود را در همان خواب ببیند که خوش حالت بوده، چه در لباس و چه در لباس و چه در لباس. یک قایق، سپس خواب نشان می دهد که او راه درست را دنبال نمی کند. و دیدن فروریختن یا ریزش خانه و دیوارها یا سقف آن و یا فروریختن مکانی که در آن زندگی می کند همه اینها در تعبیر پذیرفتنی نیست. همچنین گفته شد: و هر کس در خواب ببیند که چیزی از خانه یا قصر یا خانه اش در داخل می افتد و غیبت می کند، دلالت بر آمدن غایب از غیبت او دارد، یا خواب دلالت بر دختر یا خواهرش دارد. نامزد کرده.

و هر کس در خواب خود ببیند که خرابی به ساختمان سالم بازگشته است، خواب بیانگر صلاحی است که در دین بیننده خواب و بازگشت او از گمراهی به هدایت است.

تعبیر خواب و دیدن خرابی در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا