تعبیر خواب ابن سیرین – خواب حصار در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب حصار در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن دیواری مانند دیوار شهر و مانند آن در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب حصار در خواب

تفسیر یک چشم انداز [السُّورُ] ابن سیرین در خواب:

[1]سوره های: جمع: دیوارها و دیوارها و مانند آن که زمین را احاطه کرده اند. حصارهای شهر به دور آن ساخته شده است و جمع آن دیوار است.

در مورد سوره ها[1] در خواب، دیوارهای شهر حاکی از اقتدار و فرمانروایی آن است. و اما سوره مجهول به اسلام و علم و قرآن و پول و امنیت و تقوا و دعا و هر آنچه از دشمنان و بدترین ها محفوظ است، مانند علم، زن، شوهر، سپر، پدر، یا مانند آن و هر کس در خواب ببیند که دیوار شهر خراب شده است، والی آن شهر برکنار می شود یا می میرد.

و اگر در خواب ببیند که حصاری راه می‌رود چنانکه حیوانی راه می‌رود، در زیر سلطان – یا به درخواست سلطان یا پیروان سلطان – به همان ناحیه‌ای که حصار را در حال راه رفتن دیده، سفر می‌کند. در جهت آن اگر بداند، و اگر در همان خواب ببیند که بر حصار سوار می‌شود، خواب نشان می‌دهد که سلطان اگر صلاحیت این کار را داشته باشد، با او سفر خواهد کرد.

و امّا کسى که در خواب ببیند که براى خانه یا شهر خود دیوار مى‏سازد، اگر بیننده حاکم باشد از دشمنش محفوظ مى‏ماند و بدترین ها از او و گله او دفع مى‏شود. او مجرد است، تو او را تقویت کن و وسوسه شیطان را دفع کن.

[1]شیار: شیار – یا شیار – شده است، یعنی شکاف، شکاف یا شکاف، (دیوار شیار: ترک).

و هر که در خواب خود ببیند که گویا دیوار ناشناخته ای فرو رفته است[1] از آن شیار تا دزد یا شیری وارد شهر شود، در آن جا امر اسلام یا علم ضعیف می شود یا شیار از ارکان دین است و آن اگر دیدی که دید برای عموم باشد. و اگر دیده از او باشد آن شیار در حصار است د اگر دین و علم و پول یا نافرمانی پدر و مادر و شوهر نباشد مرتکب گناه است و باید. وضعیت خود را در این زمینه اصلاح کند.

تعبیر خواب و دیدن حصار در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا