تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خانه و خانه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خانه و خانه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن خانه و خانه در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خانه و خانه در خواب

تفسیر یک چشم انداز [البيت و المنزل و الدار] ابن سیرین در خواب:

در مورد نقش، رؤیایی است که نشان دهنده اربابانش است، پس آنچه دیده شد که از نظر تخریب، پریشانی، وسعت، نیکی یا بدی فرود آمده بود، به اهلش، اربابان و ساکنانش بازگشت. و ديوارها در خواب دلالت بر مردان و سقفها بر زنان، زيرا مردان نگهبان زنان هستند و مانند بدن هستند. خانه مرد در خواب نیز ممکن است نشانگر بدن و نفس مرد باشد، زیرا او را با او می شناسند و در یاد و نام و جلیقه خانواده اش می شناسند. شاید خانه در خواب دلالت بر دنیای مرد و پول او دارد که قوت اوست. شاید خانه در خواب نشان دهنده همسر آن مرد باشد. شاید خانه در خواب روی لباس مرد برای ورود به آن نشان داده است. اگر خانه جسد مرد را نشان می داد، در آن نشانگر چهره او بود. اگر خانه حکایت از زوجه باشد درب آن نشان دهنده عورت زوجه است. و اگر خانه نشانگر مال و مال دنیوی مرد است، در آن نشانگر دری است که موجب رزق و روزی اوست. در اگر مجرد باشد ممکن است نشان دهنده صاحب خانه باشد و در اگر دوتایی باشد ممکن است نشان دهنده مرد و زن او باشد -شوهر- و فردی که سوراخ دکمه آن زن است – زن – (چنانکه در با قفل مانند نر و در دستگیره مانند ماده است پس اگر زوجی ببندد به صورت کل می شود) دو در خواب بر دو شریک یا دو برادر در آن خانه. شاید منظور از در، مرد، آستانه در به زن، تیرک در به فرزندان، برادران یا دستیاران، و حلقه در به گوش صاحب یا خدمتکار آن باشد.

امّا سراى مجهول و مجهول، چون در خواب آن را ببينى، تعبير به سراى آخرت مى شود، زيرا خداوند متعال آن را خانه ناميده و فرمود: {آن سراى آخرت است، خود را در ديد. خوابی که در آن خواب ستودنی است و به مژده می‌گوید، مانند زیارت، یا زهد و عبادت، یا معرفت، یا بر صبر، یا صدقه، یا پایان خیر و دلیلی وجود ندارد. در خواب، اگر در خواب ببیند که در آن خانه کتابهایی دارد که می آموزد، بشارت به علم است که به آن دست می یابد، بیداری و نزدیکترین به خوابش. آیا طلب علم است یا قصد حج دارد و غیره.

و اما کسى که در خواب ببیند که در مکان معلوم خانه اى غیر از خانه خود بنا کرد، خواب دلالت بر کسب مال و منفعت از دنیا دارد، براى تدارک و انجام آن اگر بیند. که آن خانه را در جای نامعلومی بنا کرده و با گل ساخته شده است، خواب نشانگر عمل صالحی است که برای آخرت انجام می دهد یا انجام داده است، اما اگر بیمار در خواب ببیند که در حال ساختن است. خانه در مکانی ناشناخته، پس این نشان دهنده زندگی پس از مرگ است. و اما خانه مجهول بنا و خاك و مكان و خانواده و منزوي از نقش، مخصوصاً اگر در آن مرده‌اي را ببيند كه از آن خبر دارد، حاكي از سراي آخرت است.

هر کس در خواب ببیند که وارد خانه جدیدی با امکانات کامل شده است که مالک آن معلوم نیست یا مالک آن است و آن خانه بین خانه ها در مکانی معلوم است، خواب دلالت بر به دست آوردن مالی دارد. و اگر در بیداری فقیر باشد، و اگر در بیداری غنی باشد، ثروتمندتر شود، و اگر نگران باشد، از غم و اندوه راحت شود، و اگر نافرمانی کند، توبه کند. ، و آن به صلاح خانه و ظرفیت آن است.

خانه وسیع در خواب برای صاحبش دلالت بر وسعت دنیا و سخاوت دارد و تنگ خانه در خواب بیانگر تنگی دنیا و بخل است و خانه نو در خواب بیانگر تجدید کار و بازسازی است. خانه در خواب دلالت بر لذت و شادی دارد و خانه از گل یا خانه گلی در خواب بیانگر پول حلال یا بر دین نیکو است و خانه آهنین در خواب نشان دهنده طول عمر و استحکام و خانه خوش ساخت است. در خواب بیانگر مدیریت خوب است. و اما دیدن تخریب خانه در خواب، تعبیر صاحب آن مکروه است.

و گفته شد: هر كه در خواب بيند كه غضب آلود از خانه بيرون آمد، بيانگر حبس است، خداى تعالى فرمود: «وَ أَنْ أَنْ مِنْ خَضَبٌ». و گفته شد: هر کس در خواب ببیند که مظلومانه از خانه خود خارج شده، بیانگر آن است که چیزی از مال خود را از دست می دهد.

اگر در خواب ببیند که به جای خانه خود وارد خانه همسایه شده است، خواب بیانگر آن است که در راز خود وارد می شود یا خواب نشان می دهد که در امر معاش به او خیانت می کند.

و گفته شد: اگر مجردی را در خواب ببیند که گویی خانه ای ساخته است، خواب دلالت دارد که با زنی بلند مرتبه ازدواج می کند.

و هر که در خواب از دور خانه‌ای ببیند، خواب نشان می‌دهد که منفعت‌ها و دنیایی به دست می‌آورد که از دستیابی دور بود.

و گفته شد: اگر در خواب ببیند که در حالی که از گل ساخته شده بود وارد خانه شد و از خانه ها و خانه ها جدا نبود، خواب دلالت بر آن دارد که به دنیای حلال مبتلا می شود.

و گفته شد: دیدن داخل شدن به خانه در خواب، بیانگر ورود به یک تاجر یا در ایالت وال یا در صنعت با پیشه است.

چشم انداز

روایت شده است که مردی از مردم یمن به گذرگاهی آمد و گفت: دیدم در خانه قدیمی خود هستم و برای من ویران شد.

چشم انداز

دیگری دید که بر پشت بام خانه ای از شیشه نشسته و برهنه از آن افتاده است، دید خود را بر گذرگاهی نقل کرد و گفت: زن زیبایی از خانه پادشاه ازدواج می کند، اما زودتر می میرد. همینطور بود

خانه های خانه در خواب، بیانگر زنان صاحب آن است و بالکن های خانه در خواب، بیانگر عزت و اعتبار یا رهبری است. و خزانه خانه در خواب متولیان پول مرد از اهل خانه تعبیر می شود و حیاط خانه در خواب بیانگر منافعی است که از دنیای خود به دست می آورد و سقف خانه نشان می دهد. نام صاحب خانه در میان مردم و بلندی او.

و اگر در خواب فرشته ای را ببیند که گویی خانه ای را تبلیغ می کند، بیانگر خیر و قوتی است که در اختیار او خواهد بود.

اگر مردی در خواب ببیند که در سطح ناشناخته ای قرار دارد، در این صورت خواب نشان می دهد که از مردی با مقام عالی که از او کمک می خواهد، افتخار یا کمک و کمک دریافت می کند.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که خانه خود را جارو می کند، خواب دلالت بر آن دارد که گرفتار ناراحتی می شود، و غیر از این گفته شد: جارو کردن خانه خواب را برآورده می کند، بیانگر آن است که غم و اندوه برطرف می شود. خدا بهتر می داند که چه چیزی درست است.

و گفته شد: خانه مرد در خواب زن پنهانش را در خانه اش که در آن پناه می برد تعبیر می کند و از آن می گویند: فلانی وارد خانه او شد اگر ازدواج کرد پس خانه. از طرف زوجه است و درب خانه نشانگر عورت یا روی صورت او و اتاق یا کمد حکایت از دختر او دارد زیرا او محجبه است و مرد در او زندگی نمی کند. شاید خانه در خانه در خواب نیز نشان دهنده بدن صاحب خانه یا سلامت بدن او باشد. انبار گندم در خانه منسوب به مادر صاحب خانه است، چرا که برای رشد و پرورش، او را از شیر تغذیه می کرد. الکُنیف (توالت) در خواب بیانگر خدمتکاری است که جارو می‌کشد و می‌شوید، و شاید چاقو در خواب به همسری اشاره دارد که برای رهایی از پسر و سایر اعضای خانواده با او خلوت می‌کند. و دریچه خانه مرد (پنجره) واژن همسرش است. و گفته شد: طاقچه در خانه یا اتاق در خواب است، بیانگر مال برای فقیر، تسکینی برای مضطر، شفای مریض، زن برای مجرد و شوهر برای زن مجرد است. تابعی از تجارت و سود.

آنچه در خواب دید به خانه کمبود و افزایش یا تخریب یا تعمیر بازگشت به آنچه در تعبیر به آن نسبت داده شده است.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که خانه جدیدی بنا کرده است، دلالت بر آن دارد که مریض خوب و سالم و بدنش سالم است، و برای مجرد دلالت دارد که ازدواج می کند یا شاید دلالت بر این دارد که دختر صاحب خانه ازدواج می کند، مگر اینکه در خواب ببیند که در خواب خانه جدیدی بنا کرد و تمام شد، سفید رنگ کردند و دو باد را به آن آوردند، پس رؤیت آن وقت بود. در تفسیر ناخوشایند خواهد بود.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند خانه جدید را خراب می کند، خواب دلالت بر پریشانی دارد.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که خانه ای می سازد یا خانه ای می خرد، خواب نشان می دهد که خیر زیادی به دست می آورد یا به او می رسد.

و هر کس در خواب ببیند که در خانه ای محبوس است که در آن در بسته است و خانه در میان خانه هاست، خواب دلالت بر سلامتی او دارد. هر کس در خواب ببیند که گویی در خانه ای است، خواب نشان می دهد که از زنی پول می گیرد یا رزق می گیرد.

و گفته شد: درب خانه در خواب نشان دهنده زن صاحب خانه است و لنگه خانه در خواب نشان دهنده زن صاحب خانه است.

اگر شخصی در خواب ببیند که دری را می بندد، خواب بیانگر این است که با زنی ازدواج می کند.

و درهای باز در خواب تعبیر درهای رزق می شود.

[1]دهلیز: گذرگاه بین در و خانه

در مورد دهلیز،[1] در خواب حکایت از بنده ای قوی دارد که به او کمک می کند و از او بهره می برد.

هر کس در خواب ببیند که وارد خانه‌ای شده و در آن را بر روی خود بسته است، خواب نشان می‌دهد که از نافرمانی خدای سبحان خودداری می‌کند، به خاطر فرموده خداوند متعال: «و درها بسته است».

اگر در خواب ببیند که در خانه ای است که در آن در بسته است و در آن مقید است و خانه مبله بود، خواب دلالت بر سلامتی او دارد.

اگر در خواب ببیند که خانه اش از طلا است، خواب خوب نیست، زیرا ممکن است بیانگر آتش سوزی در خانه باشد.

و هر کس در خواب ببیند که از خانه ای تنگ بیرون می رود، خوابش نشان می دهد که از گرفتاری آنها بیرون می آید.

و خانه بی سقف و خورشید یا ماه در آن طلوع کرده است در خواب دلالت بر زنی دارد که از آنجا با هم ازدواج می کنیم.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که در خانه اش خانه وسیع و محکمی است، دلالت بر زنی صالح در آن خانه دارد، اگر خانه گچ بری شده یا با آجر ساخته شده باشد، نشانگر زن قوی است.

و خانه ازدحام (که در زیر زمین است) در خواب نشان دهنده حیله گری یا فریب است.

خانه تاریک در خواب، بیانگر زنی بداخلاق است و اگر زنی در خواب خانه‌ای تاریک ببیند، نشان‌دهنده مرد بد اخلاق است.

اگر در خواب ببیند که پاشیده (آب خیس یا جاری یا از سقف آن آب چکه می کند) وارد خانه ای شده است، خواب نشان می دهد که زنی بر او غلبه می کند، آن نگرانی از او و او برطرف می شود. امور اصلاح خواهد شد

اگر در خواب ببیند که خانه اش بزرگتر از آنچه بوده است، خواب بیانگر آن است که خیر و باروری بر او گستردگی دارد یا از زن خیری می گیرد.

و هر کس در خواب ببیند که خانه ای را می کند یا آن را زینت می دهد، خواب، دلالت بر نزاع در آن دارد.

خانه نورانی در خواب راهنما و راهنمای نیکوکاری زن است.

و گفته شد: هر کس در خواب ببیند که در خانه ای از گچ وارد می شود یا با گچ خانه ای می سازد، خواب نشان دهنده کار بدی است و در خانه گلی، بر خلاف آن است. بینایی ممکن است نشان دهد که او ازدواج خواهد کرد.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که به خانه ای جدید وارد شده است، خواب دلالت بر ثروتمند شدن و ازدواج می کند، پس خانه مجرد در تعبیر زن است.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که کارگران در خانه او کار می کنند، ممکن است خواب نشان دهنده نزاع باشد.

و فروریختن خانه یا مقداری از آن، پس این در خواب در تعبیر پذیرفتنی نیست و ممکن است بیانگر اتفاق بدی باشد که در آن خانه برای انسان پیش می آید، به ویژه اگر چیزی در خواب مؤید آن باشد مانند زاری. و مانند آن

و گفته شد: اگر سلطان در خواب ببیند که منبرش شکسته، یا از آن افتاد، یا سرش را تراشید، یا شمشیر را بیرون آورد، یا خانه ای را که در آن زندگی می کرد، فروریخت. یا توری برایش گذاشته بودند که در آن افتاد یا گاو او را کوبید، پس همه اینها نشان دهنده پریشانی و گوشه گیری است.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که خانه اش برای نصارا کلیسایی شده است، خواب نشان می دهد که سخنی می گوید که با آنچه مسیحیان می گویند مطابقت دارد.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند خانه یا خانه اش ویران شد، خواب در تعبیر خوب نبود آن را بساز.

و گفته شد: در خواب ویرانه جاهایی، اگر عالمی در خواب ببیند که در جای خرابی است، ممکن است خواب دلالت بر گمراهی کند. و گفته شد: اگر در خواب ببیند که آباد و خراب شده است، خواب دلالت بر اندوهی دارد که اهل آن مکان را می گیرد. و گفته شد: هر که در خواب ببیند خانه یا بنایی بر او فرو ریخت، خواب دلالت دارد که به مال بسیار مبتلا می شود. و گفته شد: هر که در خواب ببیند که خانه شعری را خراب می کند، برای دینش خیر است. و گفته شد: هر که در خواب ببیند خانه اش خراب یا ویران شده است، از آن می ترسد.

تعبیر خواب و دیدن خانه و خانه و خانه در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا