تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سنگ و سنگ در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سنگ و سنگ در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن سنگ و سنگ و سنگریزه در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سنگ و سنگ در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الحصاة و الحجر و الصخرة] ابن سیرین در خواب:

صخره‌های بریده جدا شده از کوه‌هایی که روی زمین افتاده‌اند در رویا هستند، شاید به مردگان دلالت کنند زیرا از کوه‌های زنده و با شکوه جدا شده‌اند. و سنگ یا سنگ در خواب نیز ممکن است دلالت بر اهل ظلم و جهل باشد، زیرا خداوند سبحان قلوب کفار را به آنها تشبیه کرده است، همچنین خردمندان جاهلان را به سنگ تشبیه کرده اند. شاید سنگ در خواب نیز به دلیل ماهیت قوی خود بیانگر پریشانی و قدرت باشد. چه بسا حجر در خواب دلالت بر حرام نیز داشته باشد، زیرا نام آن حجر است که نهی است.

هر کس در خواب ببیند که سنگی دارد یا سنگی می خرد یا بر صخره یا سنگی می ایستد، خواب نشان می دهد که بر دشمنی نیرومند پیروز شده است یا شاید خواب دلالت بر این دارد که با زنی ازدواج می کند که حالش این است. مشابه وضعیت او یا به اندازه حالت او در بیداری.

و هر کس در خواب ببیند که سنگ شده و تبدیل به سنگ شده است، خواب نیکویی نیست، زیرا ممکن است دلالت بر سختی دل کند، یا نشان دهنده نافرمانی باشد، یا نشان دهنده فساد دین باشد، یا بر بیماری دلالت کند.

و اما دیدن سنگی که از آسمان به زمین می‌افتد بر عالم یا مسجدی در شهر، خواب را مردی سنگدل یا فرماندار یا باج‌گیری که سلطان بر مردم آن شهر منصوب می‌کند تعبیر می‌کند. محل یا شهر، یا خواب ممکن است نشان دهنده ناراحتی باشد که مردم آن شهر را مبتلا می کند.

هر کس در خواب ببیند که سنگی تکه تکه شده و تکه های آن در خانه ها و خانه ها پرواز می کند، این نشان از شدت بیماری است که در آن خانه ها به مردم مبتلا می شود. تکه ها پرواز کردند به همین ترتیب، دیدن سنگ هایی که روی خانه ها، بازارها یا روی غذاها می ریزند، ممکن است نشان دهنده شدتی باشد که مردم را مبتلا می کند و ارزش آن به نسبت استخوان، شدت و وضعیت سنگ است. همینطور هر کس در خواب ببیند که سنگهای بزرگی به سوی مردم پرتاب می شود، بیانگر ناراحتی یا بیماری همه گیر است که به مردم مبتلا می شود، مانند بیماری همه گیر، تگرگ، باد، سیل یا ملخ.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که سنگ یا کوه را از جایی به جای دیگر جابجا می کند، خواب نشان می دهد که کار بزرگی انجام می دهد – یا کار بزرگی انجام می دهد.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که سنگی را از بلندی پرتاب می کند، خوابش نشان می دهد که پادشاهی به دست می آورد و در آن ستم می شود. گفته شد: دیدن صخره های کوه در خواب، بیانگر مردانی است که دلشان سخت است.

اگر شخصی در خواب ببیند که سنگی را برمی دارد تا قدرت را تجربه کند، خوابش نشان می دهد که با قهرمانی نیرومند و بی رحم می جنگد. اگر در همان خواب ببیند که آن سوراخ را فلج کرده است، خوابش نشان می دهد که غالباً است و اگر در خواب ببیند که نمی تواند آن را حمل کند، نشان دهنده شکست اوست.

و گفته شد: هر کس در خواب ببیند که زنان به سوی او سنگ می زنند، خواب دلالت بر مکر آنان بر او دارد.

چشم انداز

مردی ابوبنات را دید فقیر (یعنی فقیر) گویا صخره ای وارد خانه اش شده بود، دید خود را به گذرگاهی نقل کرد و گفت: پسری سنگدل به دنیا می آیی. پس به او پیشنهاد داد که دخترش را به عقد مردی فاسد درآورده است.

چشم انداز

و مردى ديد كه گويى ريگى در گوشش افتاده، آن را با وحشت تكان داد و بيرون آمد، ديده خود را براى ابن سيرين نقل كرد و گفت: اين مردى است كه با اهل بدعت نشسته است و شنيد. کلمه تندی که از گوشش بیرون آمد.

سنگریزه و خاک در خواب ممکن است به مردم اعم از زن و مرد اشاره کند، زیرا آنها از زمین هستند. و سنگریزه در خواب ممکن است بر درهمهای سفید شمرده شده و سنگریزه در خواب بر علم یا حفظ و آمار و سنگریزه در خواب دلالت بر حج و رجم جمرات باشد. و سنگریزه در خواب ممکن است بیانگر ظلم یا پریشانی باشد. و سنگریزه در خواب ممکن است بیانگر توهین یا تهمت باشد.

هر کس در خواب ببیند که پرنده ای از آسمان به زمین فرود آمد و سنگریزه ای از مسجد برداشت و با آن پرواز کرد، خواب دلالت بر مرگ مرد صالحی از اهل آن مسجد است که از صالحان است. مردم. اما اگر در خواب ببیند که پرنده ای از آسمان به زمین فرود آمده و سنگریزه ای را از خانه ای برداشته و با آن پرواز کرده و در حال بیداری مریض در آن خانه است، خواب خوب نیست.

و اما کسی که در خواب ببیند که چند سنگریزه برداشته و در لباس خود فرو می‌کند یا در شکم فرو می‌برد، اگر از مسجد یا از خانه عالم یا مردی برداشته باشد. دایره، سپس خواب نشان می دهد که علم را شمرده و از قرآن حفظ می کند و از ذکر و تصریح بهره می برد، به اندازه ای که دید در خواب از آن مکان سنگریزه برداشت و اگر دید که برداشت. سنگریزه در خواب، از بازارها، جریب ها، یا اطراف درختان بود، سپس خواب بیانگر منافعی از دنیا و پولی است که بیننده خواب به خاطر میوه ها، گیاهان یا محصولاتی که می کارد یا از تجارتی که تجارت می کند، دلالی به دست می آورد. یا صدقه، بسته به وضعیت بیننده، جاه طلبی، عادت و کارش، زیرا از فردی به فرد دیگر متفاوت است. یا منافعی که از دریا حاصل می شود، اگر در دریا تجارت کند یا در دریا در ماهیگیری کار کند. مثلاً یا خواب بیانگر دانشی است که از عالمی به دست می آورد در صورتی که این خواسته او باشد، یا خواب نشان می دهد که هدیه ای از طرف همسری به او که ثروتمند است اگر در بیداری برای شما داشته باشد یا بینایی نشان می دهد که او متولد خواهد شد او یک پسر دارد.

هر کس در خواب ببیند سنگریزه به دریا انداخته است، خوابش نشان می دهد که از مال خود به دریا می رود، اگر از کسانی باشد که در دریا کار می کنند. و اگر در خواب ببیند که گویا سنگریزه در چاه انداخته است، رایاء بیانگر آن است که در ازدواج – ازدواج – از او پول بیرون می آید. اگر در خواب ببیند که در غذا یا در بازار سنگریزه می اندازد، خواب بیانگر آن است که کالایی را می خرد و به اندازه آنچه دیده است که سنگریزه انداخته است، معامله می کند. جایی که اگر می دانست خودش را در حال پرتاب سنگریزه به سمت آن می دید. و اگر در خواب ببیند که به شیر یا میمون یا ملخ یا کلاغ یا مانند آن سنگریزه انداخت و وقت خواب در ایام حج بود، خواب نشان می دهد که بیننده بجا می آورد. حج و سنگ انداختن در آینده امرش، زیرا منشأ رجم کردن سنگریزه ها این است که جبرئیل علیه السلام به آدم دستور داد که سنگ پرتاب کند شیطان هنگام عرضه به او از آن استفاده کرد. و برای پسرش سنت شد و اگر در ایام حج نبود، سنگریزه دال بر دعایی بود که بر دشمن یا فاسق نماز می خواند یا دشنام و دشنام می داد. یا مدارک شهادتی که به موجب آن شهادت داده است. اما اگر در خواب ببیند که سنگریزه هایی غیر از نژادهای مذکور پرتاب می کند، مثل اینکه در خواب ببیند که سنگریزه را به سوی پرندگان کبوتر می اندازد یا به سوی مسلمانان در میان مردم می اندازد، خواب می بیند. نشان می دهد که او در حال لعن یا غیبت یا صحبت از صالحان یا صحبت از زنان پاکدامن است.

تعبیر خواب و دیدن سنگ و سنگریزه و سنگ در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا