تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شهر و روستا در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شهر و روستا در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن شهر و روستا در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شهر و روستا در خواب

تفسیر یک چشم انداز [المدينة و القرية] ابن سیرین در خواب:

و شهر در خواب، مردم و ساکنانش را در اختیار می گیرد. مدینه در خواب نیز حکایت از ایمنی و مصونیت دارد، زیرا هنگامی که موسی علیه السلام وارد مدین شد، شعیب به او گفت: نترس که زنده ماندی. چه بسا قریه در خواب دلالت بر دنیا و شهر به آخرت داشته باشد، زیرا سعادتش طولانی و مردمش زیادتر و مسکن هایش بیشتر است. شاید شهر در خواب به دنیا تعبیر شده و روستا به قبرستان، زیرا با بی توجهی مردمانش از آن متمایز و منزوی است.شهرها و بدبختی یا خستگی مردم روستاها.

هر کس در خواب ببیند که از روستایی ناشناخته به شهری ناشناخته نقل مکان کرده است، اگر صاحب خواب عادل و فقیر بود، خواب نشان می دهد که پول به دست می آورد و گرامی و ثروتمند می شود و اگر صاحب خواب عادل و بیمناک است، خواب بیانگر آن است که به امنیت و امان می رسد، و اگر صاحب خواب گناهکار باشد، خواب بیانگر آن است که توبه کرده است، و اگر صاحب خواب مسلمان نباشد. خواب دلالت بر مسلمان شدن او دارد و اگر صاحب خواب مجرد باشد یا در شرف ازدواج باشد، خواب بیانگر آن است که این امر برای او تکمیل می شود و ازدواج می کند. اگر مرده ای در خواب ببیند که از قریه ای نامعلوم به شهر ناشناخته ای نقل مکان کرده است، خواب ستودنی است. و اما کسى که در خواب ببیند که گویا از شهرى مجهول به قریه اى مجهول رفته است، تعبیر خواب خلاف اولى است. و اما رؤیت خروج از قریه یا شهر یا محل معلوم و ورود به قریه یا شهر معروف، تعبیر به معنای هر یک یا ماهیت هر یک از آنها بستگی دارد، از خوف، به خاطر خداوند متعال گفت: إن شاء الله به سلامت وارد مصر شوید، اگر در خواب ببیند که از مهدیه خارج شد و وارد شوش شد، بیانگر ترک هدایت و ورود به شر یا فساد است و بالعکس. در تعبیر همه شهرها و روستاهای شناخته شده هنگام دیدن آنها در خواب صدق می کند و در عین حال بر جوهر هر یک از آنها و شواهد موجود در رویا نیز تکیه می کند.

و اما دیدن دروازه‌های معروف شهر در خواب، حکمرانان یا حاکمان یا نگهبانان و نگهبانان آن تعبیر می‌کنند.

در مورد نقش شهر که در خواب شناخته می شود، مردم آن را از سران و اربابان آن تعبیر می کنند.

و هر راه یا راه شهر در خواب نشانگر کسانی است که در کارها و امور خود به مردم آن محل یا شهر محتاجند، مانند دانشمند یا سلطان یا صاحبان مال در آن.

بعضى گفتند: شهر را در خواب مرد دانا اگر از دور ببينى تعبير مى كند.

و گفته شد: شهر در خواب تعبیر به قرض می شود و دیدن خروج از شهر در خواب، دلالت بر ترس دارد، زیرا حق تعالی فرمود: {پس ترسیده آن را ترک کرد و منتظر ماند}.

و گفته شد: دیدن داخل شدن به شهر در خواب، بیانگر آشتی است بین کسی که دید وارد آن شد و مردمی که او را به حق دعوت می کنند.

اگر در خواب ببیند که شهری باستانی ویران شده و نقش آن فروریخته است، مردمی آمدند و پایه های نقش آن را کندند و عاقلانه تر از گذشته ساختند، زیرا خواب نشان می دهد که عالم یا امامی اراده می کند. در آنجا ظاهر شود یا در آنجا متولد شود که تقوا و زهد بیافریند. اگر در خواب ببیند که وارد کشوری شده و در آن شهر ویران شده ای دیده است که دیوار و ساختمانی ندارد، خواب دلالت بر مرگ عالم و دانشمند دارد.

و هر کس در خواب خود شهر یا کشوری را ببیند که از سلطان خالی است، خواب نشان می دهد که قیمت غذا در آنجا بالا می رود.

اگر در خواب ببیند که شهری یا کشوری حاصلخیز و زراعت شده است، دلالت بر نیکی و حکایت از حال خوب مردم آن دارد. بعضی از آنان گفتند: اگر دیدی شهری آرام و ساکن و کم خانواده بود، خواه حاصلخیز زیاد باشد یا بایر، خواب نشانگر کمبود است.

اگر کسی شهر یا شهر خود را در خواب ببیند پدرانش این را تعبیر می کنند.

چشم انداز

گویند که وکی با قتیبه بود که از ری به خراسان رفت و وکی را در خواب دید که گویی آبروی شهر خود را از بین برده و آن را منفجر کرده است.

اگر قریه معروفی در خواب دیده شود، تعبیر رؤیت آن امری است مربوط به خود، زیرا دیدن آن بر خود و اهلش و آنچه از آن سرچشمه می گیرد و از آن معلوم است، دلالت می کند، زیرا آن مکان بر اهل آن است. ؛ چنانکه حق تعالی فرمود: {وَ أَسْلُوا الْقَیْدَ} یعنی اهل آن. چه بسا دیدن قریه ای در خواب بیانگر جایگاه ظلم و فساد یا انحراف از عقیده گروه باشد لذا خداوند متعال در کتاب خود با روستاها نقش ستمگران را بیان کرده است. قریه در خواب نیز ممکن است نشان دهنده خانه مورچه ها باشد و خانه مورچه ها در خواب بیانگر روستا باشد زیرا عرب ها خانه مورچه ها را روستا می نامند.

و هر کس در خواب ببیند که قریه ای را که می شناسد بنای آباد ساخته است که در بیداری بهتر از آن است یا رونق یافته یا حاصلخیز است، خواب نشان می دهد که مردم آن خیر خواهند یافت. صاحب رؤیا می شناسد، زیرا بیانگر شدتی است که به مردم روستا می رسد، مانند ظلم سلطان یا بیماری همه گیر مانند تگرگ، ملخ یا بیماری، یا دیدن تخریب روستا در خواب حکایت از آن دارد. پُر شدن خانه مورچه ای که در خانه اش پیدا می کند و همچنین کسی که در خواب می بیند که خانه مورچه ای را ویران می کند، نشان دهنده آن است که روستایی یا محلی تخریب می شود یا به سختی به مردمش می رسد. و هر کس در خواب ببیند که وارد قریه ای مستحکم شده است، خواب بیانگر جنگ است، خداوند متعال می فرماید: «همه شما را جز در قریه های مستحکم نمی جنگند».

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که از دیاری یا شهری به روستایی می‌رود، خواب نشان می‌دهد که امر پستی را بر کار بلندی برمی‌گزیند، یا خواب نشان می‌دهد که کار ستوده‌ای انجام داده است. گمان می کند که ستودنی نیست، یا خواب نشان می دهد که کار نیکی انجام داده و آن را بد می پندارد، پس از آن برمی گردد و بر آن کار قطعی نیست.

و گفته شد: اگر در خواب ببیند که به قریه ای وارد شده است، خواب دلالت بر آن دارد که در صورت صلاحیت به او امر می شود.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که گویا از قریه ای بیرون آمده است، رؤیت حاکی از آن است که از شدت و آرامش برای خدای متعال زنده می ماند که می فرماید: {کسانی که می گویند پروردگارا ما را از این قریه رها می کنیم. برای اینکه تو برای تو باشی

اگر در خواب ببیند قریه ای تمام عیار ویران شده یا مزارع آن ویران شده است، خواب بیانگر سختی است که بر اهل آن می آید، صلاح الدین صاحبان آن مزارع اگر آنها را می شناخت.

تعبیر خواب و دیدن روستا و شهر در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا