تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تپه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تپه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب یا دیدن تپه، تپه یا تپه در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تپه در خواب

تفسیر یک چشم انداز [التل أو التلة أو الرابية] ابن سیرین در خواب:

[1]رابعه: آنچه از زمین برخاست.

تپه و تپه در خواب نشانگر مردم است، چنان که مردم از زمین آفریده شده اند، پس هر تپه و تپه و آنچه در خواب از زمین برخاست، نشانگر بلندی و بلندی در نسب و علم و پول یا اختیار است. تپه یا تپه ممکن است نشان دهنده مکان های شریف، درجات بالا و قایق های خوب باشد.

هر کس در خواب ببیند که بر تپه یا تپه یا مانند آن است، اگر بیننده در بیداری خواستگاری کند یا در شرف ازدواج باشد، خواب بیانگر آن است که با زنی بزرگوار با ذکر و نسب ازدواج می کند. به او از وسعت جهان به اندازه نهنگ تپه وسعت زمین و فراوانی خاک و شن. و گفته شد: اگر مریضی را در خواب ببیند که گویا بر بلندی یا کوهی است و مردم زیر او هستند، خواب نیکو نیست.

و اگر در خواب ببیند که بر تپه یا تپه ای است در حالی که مردم را خطاب می کند یا اذان می گوید، خواب نشان می دهد که اگر شایستگی پادشاه را داشته باشد، پادشاهی به دست می آورد و شهرت دارد. و شهرت چون زیارتگاه بزرگان عرب است.

و هر که در خواب زمین همواری ببیند که تپه یا تپه دارد، تپه یا تپه در اینجا نشانگر مردی است که به اندازه سطح زمین اطرافش ظرفیت دنیا را دارد. هر کس در خواب ببیند که بر تپه یا تپه ای نشسته و به آن چسبیده یا توانسته باشد، خواب نشان می دهد که با مردی که در دنیا ثروتمند است همراهی می کند. اگر در خواب ببیند که در سایه تپه نشسته است، خواب بیانگر این است که در محدوده مردی زندگی می کند که ظرفیت زیادی در دنیا دارد.

و گفته شد: اگر در خواب تپه یا تپه ای بیند که اطرافش را سبزه احاطه کرده است، خواب نشانگر نیکی دین یا حسن رفتار اوست.

اگر در خواب ببیند که بر روی تپه ها راه می رود، خواب بیانگر رستگاری است.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که از بلندی فرود می‌آید، خواب نشان می‌دهد که او را به دست می‌آورد.

[1]دره: زمین پست یا حفر شده توسط سیل.

و در دره قدم بزن[1] در خواب بیانگر سختی و سختی است، اما بعد از آسانی خواهد بود.

تعبیر خواب و دیدن زمین پست و تپه و تپه و تپه و تپه در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا