تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دیدن کوه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دیدن کوه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن کوه در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دیدن کوه در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الجبل] ابن سیرین در خواب:

کوه در خواب را پادشاه یا سلطان سنگدل و قادر مطلق تعبیر می کند و یا کوه در خواب به مردی اشاره می کند که سرنوشت او به بلندی کوه و عظمت و طول و کوتاهی و بلندی آن است. کوه در خواب نیز دلالت بر دنیا و گوشه نشین دارد. کوه در خواب نیز نشان دهنده درجات بلند و مکان های شریف و قایق های زیباست، چنان که خداوند متعال کوه ها را میخ هایی برای زمین آفریده است که زمین متلاطم بود، علما و پادشاهان نیز چنین هستند زیرا آنچه را که کوه های لنگر انداخته نمی توانند نگه دارند، نگه می دارند. شاید کوه در خواب دلالت بر اهداف و خواسته ها دارد، زیرا طالع آن جز با اعتبار و خستگی بالا نمی رود.

هر که در خواب خود را بر فراز کوهی ببیند یا بر کوهی تکیه زده یا در سایه کوهی نشسته باشد، خوابش بیانگر این است که به مردی بلند قامت، معروف و مورد حمایت او نزدیک می شود. سلطان – اگر صلاحیت آن را داشته باشد – یا از فقیه یا عالم یا زاهد عابد.

و هر کس در خواب خود را ببیند که بر کوهی است و رو به قبله اذان به سنت می دهد و یا در خواب ببیند که بر کوهی است که با دست طاق می اندازد. رویاهای او ستودنی است و نشان می دهد که در میان مردم تجلیل و یاد خواهد شد.در خواب یا بر آنچه دید که تیرهایش رسیده است.

و گفته شد: اگر در خواب خود را ببیند که بر کوه است و اگر در بیداری بترسد، امان و امان پیدا کند به کوهی که مرا از آب حفظ کند.

کوه در خواب به عصمت و رهایی نیز تعبیر می شود، مگر اینکه در خواب دیده شود که از کشتی به کوه فرار کرده است، زیرا رؤیت در آن زمان برای داستان پسر نوح خوب نیست. دیدن فرار از کشتی به سوی کوه در خواب ممکن است بیانگر اختلاف نظر گروه یا بدعت باشد، مخصوصاً اگر ببیند که قاضی، امام عادل، رهبر یا عالمی در کشتی همراه او هستند یا دید که در کوه جانوران یا جانورانی هستند.

و اما دیدن بالا رفتن از کوه در خواب، بیانگر خواسته ای است که در پی آن است، دستوری که در پی رسیدن به آن است یا سفری در خشکی که در آن سفر می کند. اگر در خواب ببیند که صعودش به کوه برای او آسان و آسان بوده است، بیانگر آن است که امری که در آن تلاش می کند نیز برای او آسان می شود، از کوه بالا می رود و به بالای کوه یا بالاتر رسیده است. دلالت بر رستگاری دارد و امری که در آن طلب می کند برایش محقق می شود مقدار آنچه دید که در اثر افتادن از او به بدنش آسیب رسانده است.

و اما دیدن سقوط از کوه در خواب، یا دیدن سقوط از تپه، سقف، دیوار، درخت یا مانند آن، بر حسب حال بیننده در بیداری تعبیر می شود. دلیل و مدرک در خواب تعبیر آن جدایی مرد و زن و عالم یا مردی با قد و قامت مانند پادشاه یا سلطان و امثال آن است و تعبیر آن ممکن است چیزی باشد که او امیدوار است و به دنبال رسیدن به بیداری برای او مشکل است و موانعی دارد که مانع یا مانع تحقق او می شود و سقوط از کوه و مانند آن ممکن است در خواب بیانگر افتادن به نافرمانی و گناه باشد اگر ببیند از کوه یا از کوه سقوط کرده است. مانند سرزمینی که در آن حیوانات وحشی، مار، عقرب، موش، کلاغ، خاک، لجن و امثال آن باشد، که از کوه به زمین حاصلخیز یا به مهدکودک یا مسجد یا برای نماز جماعت یا نماز جماعت افتاده باشد. پسندیدن.

و اما کسی که در خواب ببیند که گویا کوهی بر سر مردم برافراشته است، بیانگر ترس شدیدی است که از جانب پادشاه یا سلطان به مردم مبتلا می شود، زیرا بنی اسرائیل کوه را برافراشتند. بالای سرشان چون سایبانی است که از خدا بترساند و به نافرمانی تهدید کند.

در خواب دیدن کوهها که در حال راه رفتن هستند، تعبیر آن قابل قبول نیست، زیرا ممکن است خواب بیانگر فتنه یا پریشانی باشد و یا بیانگر سردرگمی و اختلافی باشد که بین علما یا پادشاهان پیش خواهد آمد.

و اما در خواب دیدن کوه که خاکستر یا خاک می شود، اگر بیننده از ظلم و گناه یا ظلم توبه کرده باشد، خواب بیانگر آن است که به ظلم و ستم یا نافرمانی خود برمی گردد. و گفته شد: هر که در خواب ببیند که کوهی را ویران می کند یا ببیند کوهی ویران شده است، خواب دلالت بر مرگ مردی شکست ناپذیر یا جثه دارد.

و كوهى كه در آن آب و گياه و سرسبز باشد، در خواب تعبير به پادشاه متدين و اگر گياه و آب نباشد به پادشاه ظالم و ظالم تعبير شود. چنانکه مانند مرده ای است که نه خدای متعال را تسبیح می گوید و نه او را تقدیس می کند.

كوه ايستاده در خواب تعبير بهتر و بهتر از كوه افتاده است، زيرا كوه ايستاده مانند زنده است و فرو افتاده كه مانند مرده صخره شده است، خدا را ياد نمي كند و او را تسبيح نمي گويد.

و هر که در خواب ببیند که بر کوهی بالا رفته و از آب آن نوشیده و شایسته ولایت است، خوابش بیانگر آن است که از پادشاهی سنگدل و سودمند اختیار خواهد گرفت، اگر بیننده خواب تاجر بود. ، سپس خواب نشان می دهد که او در تجارت خود مقام و منفعت خواهد داشت.

و آسانی بالا رفتن از کوه در خواب، بیانگر سهولت در رسیدن به مقصود است، و سختی بالا رفتن از کوه در خواب، بیانگر سختی یا دشواری رسیدن به مقصود است، و فرود آمدن از کوه در خواب، بیانگر بقا از سختی یا ضرر است. و بالا رفتن از کوه در خواب بیانگر ارتفاع و ارتفاع است اما با خستگی. گفته شد: بالا رفتن از کوه در خواب بیانگر بلندی و بلندی است که بیننده به آن می رسد و فرود آمدن از کوه بیانگر زوال مقام است. و گفته شد: هر صعود به کوه نشان دهنده پریشانی است و هر فرود از کوه بیانگر رفع نگرانی است. گفته شد: بالا رفتن از کوه در خواب، بیانگر ولایت کسی است که شایسته ولایت است و فرود آمدن از کوه، دوری از دولت است.

و گفته شد: اگر در خواب دید که گویا از کوه بالا رفت، کوه تعبیر می شود به آخری که می جوید و وصول به آن هدف به اندازه ای است که دید از کوه بالا رفت. و اگر در خواب ببیند که کوهی را حمل می کند، خواب دلالت دارد که برای مردی یا تاجری کار می کند.

گفته شد: کوه در خواب به پناهگاه و پناهگاه و پناهگاه تعبیر می شود.

اگر در خواب ببیند که وارد غار کوهی شده است، خواب نشان می‌دهد که در دین و امور خود به هدایت می‌رسد، یا اینکه در امور سلطان تصرف می‌کند و می‌تواند – اگر اهلیت باشد. این کار را انجام دهید -.

و گفته شد: غار در خواب به پناهگاه و پناهگاه و پناهگاه نیز تعبیر شده است.

اگر در خواب ببیند که کوهی با او برخورد کرده است، خواب بیانگر این است که او در سفر است یا با مشکلی مواجه است یا زنی سخت و ظالم یا مردی غیر قابل نفوذ.

اگر در خواب ببیند که سنگی می خورد، خواب بیانگر آن است که از امیدی که به آن امید دارد ناامید است. اگر در خواب ببیند که سنگی را با نان می خورد، خواب بیانگر آن است که در تأمین معاش یا امرار معاش با مشکل مواجه است، اما می تواند و مدارا می کند – یا صبور است. اگر در خواب ببیند که به سوی مردم سنگ پرتاب می کند، خواب بیانگر آن است که مرتکب فحشایی شده است.

و گفته شد: هر فرازى كه انسان در خواب ببيند، خواه بر كوه باشد، چه بر كوه، چه بر پشت بام و يا غير آن، دلالت بر رسيدن به آنچه مى خواهد و برآورده شدن حاجتى است كه مى خواهد. آنچه او می خواهد برای او انجام نمی شود. گفته شد: بالا رفتن در خواب اگر مسطح باشد، بیانگر سختی است.

و گفته شد: هر بلندی در خواب تعبیر آن ستوده است، مگر آن که آن بلندی به خاطر فرموده خداوند متعال: {بر او بالذات بار می کنم} همسطح باشد.

و گفته شد: هر کس در خواب ببیند که از کوهی بالا می رود یا کوهی را طی می کند، آن کوه هدفی بود که به سوی آن برمی خیزد و اگر ببیند که بر بالای آن است. به هدفش می رسید و گفته شد: بالا رفتن از کوه در خواب در تعبیر آن ستوده است که بالا رفتن آن چنان که کوهنورد در بیداری انجام می دهد.

و گفته شد: هر کس در خواب ببیند که بر کوه یا بلندی است، به قدر صعودش بلندی می یابد، و پایین آمدن از بالا به پایین خلاف آن است.

و گفته شد: هر كه در خواب كوهى را از دور ببیند، ترس مى‏بیند و اگر آن را نزدیك ببیند، قوت و تندرستى و در مال خود قوت و عافیت مى‏یابد.

و گفته شد: هر كه در خواب كوهى ببيند كه بلرزد، سختى و مشقت خواهد گرفت.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند کوهی فرو ریخته یا شهری که فرو ریخته است، از آن می ترسد.

تعبیر خواب و دیدن کوه در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا