تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بیابان در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بیابان در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن صحرا یا صحرا در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بیابان در خواب

تفسیر یک چشم انداز [المفازة أو الصحراء] ابن سیرین در خواب:

[1]مزیت: کویر.

مزیت[1] نام آن مستحب است و در خواب بیانگر پیروزی از تنگی به رفاه، از تنگی به فراوانی، از گناه به توبه، از ضرر به سود و از بیماری به سلامتی است.

و هر کس در خواب خود ببیند که بر حق است، خواب دلالت بر آن دارد که به اندازه ظرفیت زمین و صحرا و سرسبزی و کاشته آن، فضا و کرامت و شادی و لذت به دست خواهد آورد.

تعبیر خواب و دیدن صحرا یا صحرا در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا