تعبیر خواب ابن سیرین – خواب زلزله در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب زلزله در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن زلزله و زلزله یا زلزله در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب زلزله در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الزلزلة أو الخسف] ابن سیرین در خواب:

و اما زلزله و زلزله در خواب، هر کس در خواب ببیند که زمین تکان خورده و گروهی از آن فرو نشسته و گروهی تحویل داده شده است، خواب نشان می دهد که سلطان اهل آن ناحیه را مجازات می کند یا آن که او آنها را به بیماری مبتلا می کند. اگر در خواب ببیند که کوهی در جایی تکان خورده، بلرزیده یا متزلزل شده، و سپس مستقر شده، خواب نشان می دهد که قدرت آن مکان به شدت به او خواهد رسید. و گفته شد: زلزله در خواب در جایی، دلالت بر این دارد که پادشاه به رعایای خود ظلم می کند، یا زلزله بیانگر این است که پادشاه در حال آزمایش است یا به بیماری مبتلا شده است. برخی از آنان گفتند: کسوف و زلزله در خواب، دلیل بر همه مردم بد و در تعبیر ناپسند است. و گفته شد: اگر در خواب ببیند که زمین حرکت می کند – یا با آن حرکت می کند – خواب بیانگر حرکت بیننده و تلاش او برای کسب روزی و بهبود روزی است.

و گفته شد: هر که در خواب خود زلزله ببیند، دلالت بر زلزله و ترس یا گرسنگی دارد که برای مردم پیش آید، پس مستحب است بیننده روزه بگیرد و نماز بخواند و توبه کند، شاید خداوند متعال آنچه را دیده دفع کند. از طرف مسلمانان و خداوند داناتر است.

تعبیر خواب و دیدن زلزله و زلزله و یا زلزله در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا