تعبیر خواب ابن سیرین – خواب برف در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب برف در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن سرما و یخ یا برف در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب برف در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الثلج] ابن سیرین در خواب:

در مورد تگرگ، یخ یا برف، دیدن آن که در خواب در کشوری فرود می‌آید، بیانگر حوادث، بلایا یا بیماری‌هایی است که در آن کشور رخ می‌دهد، به دلیل بیماری و بیماری و یا موانع و رنج‌هایی که موجب می‌شود. برای فقرا. و غیر از این گفته شد: دیدن برف یا تگرگ که در خواب فرو می‌آید، بیانگر حاصلخیزی و نیکی و مال و غذای فراوان و جاری شدن سیل میان درختان است، مخصوصاً اگر در خواب دیده شود که ضرر و زیان نداشته باشد. و هیچ چیز را خراب نکرد، یا در زمان خود بود که به زمین سود رساند، یا دیده شد که بر محصولات فرود آمد.

و گفته شد: هر کس در خواب خود ببیند که برف یا تگرگ از آسمان نازل شده و در زمین پخش شده و ضرری ندارد، یا در محل کشت و زرع و در وقت منفعت است، خواب دلالت بر آن دارد. فراوانی نور و برکات زمین و فراوانی حاصلخیزی تا آن جا پر شود از غذا و جوانه زنی چنان که از برف یا سرما پر شود و گفته شد: اگر در خواب برف یا تگرگ ببیند که بر مسکن ها نازل شده است. و منازل، روی دکان ها و بازارها، روی درختان یا مردم یک کشور و این که به آنها ضرر می رساند و در مواقعی که برای زمین فایده ای نداشت، نشان دهنده ظلم و ستم سلطان یا سلطان است. نشان دهنده محاصره یا موانع، کمبود یا کمبود پول و مستمری برای آن افراد در آن کشور است.

گفته شد: اگر در خواب برف و تگرگ یا یخ ببیند و مردم آن را در ظرفی بردارند یا در آبپاش جمع کنند، خواب ستودنی است و دلالت بر خیر و منفعت و حاصل و میوه و پول دارد. و گفته شد: هر که در خواب ببیند که سرما یا برف یا یخ را در الک یا جامه یا چیزی که آب در آن نیست حمل می کند، خواب خوب نیست، زیرا ممکن است دلالت بر خروج کند. که در سود یا پول باشد یا اگر تاجر باشد نشان دهنده رکود در کالا باشد.

بعضى گفتند: هر كه در خواب ببيند كه برف يا سرما بر او مى بارد، خوابش بيانگر آن است كه با سختى به راه دور مى رود. و گفته شد: هر که در خواب ببیند که از برف بر او سرد می شود، خواب بر کمبود مالی او دلالت دارد. و هر کس در خواب ببیند که برف بر او می‌بارد و از برف محفوظ است، خواب نشان می‌دهد که مردی محکم است و کاری که از او محافظت می‌کرده برایش سخت نیست. و گفته شد: هر کس در خواب ببیند که برف بر او فرود آمده و بی حفاظ است، خواب برای او دشمنی را نشان می دهد که با او دشمنی می کند. هر کس در خواب ببیند که برف او را فرا گرفته است، خواب بیانگر نگرانی است.

و گفته شد: برف یا تگرگ در خواب در محل یا مکانی در تعبیر ستوده شمرده می شود و برای اهل آن محل دلالت بر نیکو و حاصلخیز دارد، اگر برف یا تگرگ که دیده شد کم بود و محل نبود. انکار برف در آن، و برف در خواب در جایی که نشان دهنده نگرانی آنها برای مردم است که اگر برف زیاد باشد، پاک نمی شود.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که در تابستان برف یا برف خریده است، خواب دلالت بر آن دارد که از آنچه لذت نمی‌برد متأثر می‌شود، یا خواب نشان می‌دهد که از اضطراب یا غم راحت می‌شود. به خاطر دعا یا کلمات خوبی که می گوید.

اگر شخصی در خواب برف را ببیند اما ببیند برف به سرعت آب شد، خواب نشان می دهد که خستگی او به سرعت برطرف می شود یا اضطراب برطرف می شود.

اگر در خواب ببیند برف یا تگرگ به خشکی یا گیاهی که خشکیده است نازل شده است، خواب در اینجا ستودنی است و برف یا تگرگ در تعبیرش مانند باران است و دلالت بر رحمت، حاصلخیزی یا نیکی دارد. .

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که به تعدادی تگرگ مبتلا شده است، خواب نشان می دهد که به پول و مروارید مبتلا شده است.

هر کس در خواب ببیند که در ظرفی آب ریخته و آب در آن یخ زده است، بیانگر صدمه مالی باقی مانده است. و منجمد در خواب دلالت بر خانه مال دارد، مانند خانه پول پادشاه و غیر.

و هر کس خود را در خواب ببیند که گویی سرما خورده است، نشان از بی پولی دارد. بعضی از آنان گفتند: سرما در خواب، بیانگر عمل سرد یا کند است، و سرما در خواب به کسی که می خواهد سفر کند، نشان می دهد که سفرش تمام نمی شود یا کاری که انجام می دهد به کندی پیش می رود. و هر کس در خواب ببیند که در حال آتش زدن زغال یا دود از عود یا مانند آن است، خواب نشان می دهد که در کاری که مربوط به سلطان است تلاش می کند، ولی آن کار خطرناک است و به او ضرر می رساند یا خواب نشان می دهد که او در حال انجام کاری است که مستلزم خطر است.

و گفته شد: هر کس در خواب ببیند که همیشه برف و تگرگ نازل می‌شود، دلالت بر غم و اندوهی دارد که به مردم می‌رسد.

تعبیر خواب و دیدن برف و تگرگ و یخ در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا