تعبیر خواب ابن سیرین – خواب لاک پشت در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن لاک پشت در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [السلحفاة] ابن سیرین در خواب:

در مورد لاک پشت گفته اند: دلالت بر عالم یا قاضی است، زیرا از داناترین و پرهیزگارترین اهل دریا است. گفته شد: لاک پشت در خواب، دلالت بر مردی دارد، عالم عابد، قاری. همچنین گفته شده است: لاک پشت در خواب، بیانگر زنی است که خوشبو می کند و خود را آراسته و به مردان عرضه می کند.

دیدن خوردن گوشت لاک پشت در خواب بیانگر آسیب به پول یا کسب دانش است.

گفته شد: هر که در خواب لاک پشتی را در کود ببیند، یا ببیند که لاک پشتی را دست کم می گیرد، آن را دید، خواب دلالت بر دنیای گمشده ای در میان جاهلان دارد.

و گفته شد: لاک پشت در خواب، آن را زاهد عابد، عالم مستقر در علم تعبیر می کند.

هر کس در خواب ببیند که لاک پشتی یا پادشاه آن را زده یا وارد خانه او شده است، خواب نشان می دهد که در علم و زهد نیز با شخصی همراه است.

اگر در خواب ببیند که گوشت لاک پشتی را می خورد، خواب بیانگر آن است که از عالمی علم به دست می آورد.

و گفته شد: اگر در خواب لاک پشتی را در راه یا در کویی در جایی ببیند، دلالت بر علم گمشده و ناشناخته ای در آن مکان است که آن را دیده است. و اگر در خواب ببیند که لاک پشتی در کاسه یا دیگ یا جامه در جایی است، خواب بر دانش مرد عزیز و بزرگواری است که فضیلتش معلوم است.

تعبیر خواب و دیدن لاک پشت در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا