تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بز در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بز در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن بز در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [التيس] ابن سیرین در خواب:

بز در خواب به مرد قوی تعبیر می شود و وقتی او را در خواب نزدیک نهر قوچ می بیند به تعبیر می افتد. گفته شد: قوچ در خواب را مردی در ظاهر با شکوه، و در انتخاب خود جاهل تعبیر می کند.

گفته شد: بز در خواب را مرد بزرگی تعبیر می کند و بز در تعبیر بالای قوچ است.

تعبیر خواب و دیدن بز در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا