تعبیر خواب ابن سیرین – خواب فولاد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب یا دیدن مصلوب شدن در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الصلب] ابن سیرین در خواب:

مصلوب شدن در خواب در تعبیر دیدن آن در خواب بر سه قسم است: مصلوب شدن با جان، مصلوب شدن با مرگ و مصلوب شدن با کشتن، چنان که اگر مرده به صلیب کشیده شده بود، خوابش نشان می داد که او را بلند می کند. با فساد در دین اگر کسی در خواب ببیند که او را مصلوب کردند و نداند کی مصلوب شده است، خوابش نشان می دهد که پولی را که از او رفته به او برمی گرداند. بعضی از آنان گفتند: دیدن مصلوب در خواب، برای ثروتمندان بد پنداشته می شود، زیرا ممکن است برای آنان دلالت بر فقر داشته باشد، زیرا مصلوب برهنه مصلوب می شود. و اما مصلوب شدن در خواب، برای مسافران، کارگران کشتی و مسافران در دریا است. و گفته شد: اگر اسیری در خواب ببیند که به صلیب کشیده شده است، خوابش نشان می دهد که آزاد می شود. بعضی از آنان گفتند: هر که در خواب ببیند که بر دیوار شهر مصلوب شده و مردم به او می نگرند، خوابش بیانگر آن است که به مقام و مقامی رسیده است و قوی و ضعیف زیر دست او خواهند بود. مانند آن

تعبیر خواب و رؤیت فولاد و مانند آن.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا