تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دیدن منجنیق در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن منجنیق و صدف در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الحجارة و الصخور والمنجنيق والقذيفة] ابن سیرین در خواب:

و اما دیدن منجنیق و صدف در خواب، بیانگر تهمت و تهمت است. اگر در خواب ببیند که یکی از دژها را به قصد گشودن می اندازد، خواب بیانگر آن است که قومی را به نیکی دعوت می کند. و گفته شد: پرتاب سنگ منجنیق در خواب، نشانگر رسولی ظالم و بی ادب است که از او می خواهد یا می فرستد تا حاجتش را برآورده کند.

تعبیر خواب و رؤیت منجنیق و پوسته و مانند آن.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا