تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تنبور در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن کتک زدن با تنبور در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الدف] ابن سیرین در خواب:

و دیدن تنبور در خواب، بیانگر پریشانی یا اندوه است.

و گفته شد: هر که خود را در خواب ببیند که گویی تنبور دارد، خوابش دلالت بر شهرت او دارد.

و گفته شد: اگر در خواب تنبوری با زنی ببیند، خواب دلالت بر امری معلوم و آشکار دارد.

و گفته شد: اگر خود را در خواب ببیند که با مردی تنبور است، این نشان دهنده شهرت است.

گفته شد: تنبور در خواب نشان دهنده شهرت است.

تعبیر دیدن تنبور در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب تنبور، تعبیر خواب یا رؤیای کوبیدن تنبور، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا