تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خوردن زردآلو در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خوردن زردآلو در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب زردآلو خوردن یا دیدن میوه و میوه زردآلو در خواب یا خواب.

تفسیر یک چشم انداز [أكل المشمش] ابن سیرین در خواب:

و گفته شد: خوردن زردآلو در خواب، صدقه دادن دینار و شفای بیماری است. (اگر انسان در خواب ببیند که زردآلو سبز می خورد، خوابش نشان می دهد که با پول صدقه می دهد و اگر مریض باشد از بیماری شفا یافته و شفا می یابد).

ابن سیرین رحمه الله

همچنین گفته شده است: خوردن زردآلو در خواب، بیانگر صرف مالی در بیماری است. (اگر شخصی در خواب ببیند که زردآلوی زرد می خورد، خواب ممکن است بیانگر خرج کردن مالی برای بیماری باشد).

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن زردآلو در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب خوردن زردآلو، تعبیر خواب یا رؤیت زردآلو و میوه ها، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا