تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شیره (برای زنان مجرد) در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب آبغوره (برای زنان مجرد) یا آبغوره خوردن یا دیدن میوه هایی مانند انگور، نی یا زیتون در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [العصير (للعزباء)] ابن سیرین در خواب:

همین طور اگر زن مجردی در خواب ببیند که میوه ها یا نی هایی مانند آب انگور یا زیتون یا نیشکر و مانند آن یا آب میوه یا نی مانند آب انگور یا آب نیشکر یا روغن زیتون و مانند آن و غیره را می فشارد. آنها را فشار می دهند، یا می بیند که آب میوه می خورد، خوابش نشان می دهد که ازدواج می کند، روزی آن را بارور می کند و خیر به دست می آورد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن آبغوره (برای زنان مجرد) در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب شیره و شیره، تعبیر خواب یا رویت نی، زیتون، انگور یا میوه، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا