تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دیدن درختان مثمر در خانه و مردم در خواب از آنها می خورند.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دیدن درختان مثمر در خانه و مردم در خواب از آنها می خورند.

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب درختان مثمر یا دیدن درخت مثمر در خانه و مردم در خواب یا در خواب از آن می خورند.

تفسیر یک چشم انداز [شجر مثمر في دار والناس يأكلون من الثمار] ابن سیرین در خواب:

و هر کس در خواب ببیند که در خانه ای گروهی از درختان است و در همان خواب ببیند که بر درختان میوه است و مردم از آنها می خورند، خواب بر اعیاد و سفره های طعام و نیکی است. رزق و سرور در آن خانه، اگر میوه ها دلالت بر حسن تعبیر کند یا مجهول باشد، و اگر میوه ها از میوه های منفور در تفسیر باشد، بیان رؤیت فرق می کند. همین طور اگر میوه ها مجهول باشد، به وقت آن رؤیت نظر می شود، خواه در زمان ظهور میوه ها و جاری شدن آب باشد، یا در زمان ریزش برگ درختان.

ابن سیرین رحمه الله

و اما کسی که در خواب ببیند که در خانه ای گروهی از درختان است و در همان خواب دید که بر درختان میوه است و مردم از آنها می خورند و در همان خواب نیز دید. که نوع میوه آن درختان از جمله میوه هایی است که در تعبیر منفور است و او در خانه بیمار بود – در حال بیداری – خواب ستودنی نیست زیرا ممکن است دلالت بر امر ناخوشایند یا ناراحتی کند که در آن خانه اتفاق می افتد، اما اگر میوه ها مجهول و یا در تعبیر ستوده باشند، در اینجا دلالت بر خیر و رزق و ضیافت و سفره های طعام و شادی دارد. همین طور اگر میوه ها مجهول باشد، به وقت آن رؤیت نظر می شود، خواه در زمان ظهور میوه ها و جاری شدن آب باشد، یا در زمان ریزش برگ درختان. و اگر در بیداری سرنخی از یکی از آن دو باشد، مثلاً در خانه باشد، مثلاً در اولی ازدواج کند، یا در موضوع دوم از مریض، و ثمرات. ناشناخته هستند، سپس نگاه در زمان رؤیت صورت می گیرد، اگر در زمان باز شدن درختان یا ظهور میوه ها باشد، رویت نشان دهنده ازدواج مجرد و بهبودی بیمار است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن مردم در خواب (ابن سیرین در خواب)، تعبیر خواب میوه ها و میوه ها، تعبیر خواب یا خواب درخت، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا