تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن درخت در خانه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن درخت در خانه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب درختان در خانه یا دیدن درخت یا درخت در خانه یا خانه در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [شجر أو شجرة في دار] ابن سیرین در خواب:

و اما کسى که در خواب ببیند که در خانه اى گروهى از درختان ـ دسته اى از درختان ـ بیانگر آن است که مرد یا زن یا هر دو به نیکى یا بدى در آنجا جمع مى شوند. این بستگی به وضعیت درختان و شکل آنها و میوه دار بودن یا نبودن آنها و همچنین نوع میوه ها – در صورتی که گروه درختان اساساً مشخص باشد – و همچنین اینکه آیا زمان رویت در زمان مشاهده بوده است. زمان ریزش برگ درختان و یا در زمان جاری شدن آب و ظهور میوه ها – اگر ماده ناشناخته گروه درخت باشد -.

ابن سیرین رحمه الله

و گفته شد: درخت از ذات مجهول است – نوع آن مجهول است – پس هر کس آن را در خواب ببیند که در خانه خود است، رؤیتش حکایت از نزاع بین مردم دارد یا آن. نشان دهنده آتشی است که در آن خانه خواهد بود.

ابن سیرین رحمه الله

و گفته شد: هر کس در خواب ببیند که در خانه ای درختی ناشناخته است، در آنجا آتش می شود یا خانه ای از آتش می شود، به خاطر فرموده خداوند متعال:

«کسی که از درخت سبز برای شما آتشی آفرید، سپس از آن شعله ور می شوید».

{سوره یس، آیه: 80}.

ابن سیرین رحمه الله

گفته شد: شاید دیدن درخت مجهول ذات در خانه، نشانه نزاع باشد. (اگر شخصی در خواب ببیند که در خانه درختی ناشناخته است، ممکن است خواب نشان دهد که در آن خانه نزاع پیش می آید).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن درخت در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب درختان، تعبیر خواب یا رؤیت خانه یا خانه، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا