تعبیر خواب ابن سیرین – خواب داشتن باغی با درختان خرما و خوردن از میوه های آنها در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب داشتن باغی با درختان خرما و خوردن از میوه های آنها در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب یا رؤیا داشتن باغی با درختان خرما و خوردن از میوه های آنها در خواب یا خواب.

تفسیر یک چشم انداز [امتلاك بستان به أشجار نخيل والأكل من ثمارها] ابن سیرین در خواب:

[1]عقد: انعقاد عقد، مانند عقد مالكیت خانه، مستغلات و مانند آن. یا آنچه که شخص دارای خانه یا ملک و مانند آن است و در آن قرارداد خرید یا مالکیت وجود دارد.

اما اگر در خواب ببیند که درختان خرما دارد و آن درختان در محلی مانند باغ یا در زمینی مناسب برای آن است و در همان خواب ببیند که به میوه آن نخل آلوده شده است. سپس گروه نخل در آن زمان به گره شرافتمندانه ای تعبیر می شود که از آن پول به دست می آورد – در بیداری برای کسی که در خواب دید که پادشاه اوست. جایی که درختان خرما در خواب از نظر باروری و خوبی و فایده بر بقیه درختان برتری دارند.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر رؤیت داشتن باغی با درختان خرما و خوردن میوه های آنها در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب نخل، تعبیر خواب یا رویت باغ، تعبیر از رویاهای ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا