تعبیر خواب ابن سیرین – خواب داشتن باغی با درختان خرما در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب داشتن باغی با درختان خرما در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب یا رؤیا داشتن باغ یا زمین با درختان خرما در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [امتلاك بستان فيه أشجار نخيل] ابن سیرین در خواب:

[1]عقد: انعقاد عقد، مانند عقد مالكیت خانه، مستغلات و مانند آن. یا آنچه که شخص دارای خانه یا ملک و مانند آن است و در آن قرارداد خرید یا مالکیت وجود دارد.

اما اگر در خواب ببیند که درختان خرما دارد و آن درختان در محلی مانند باغ یا در زمینی مناسب برای آن است، گروه نخل آن زمان را به گره – در بیداری – تعبیر می کنند. برای کسی که در خواب دید که آنها را تسخیر کرده است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر رؤیای تملک باغ نخل در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب درختان خرما، تعبیر خواب یا رؤیت نخل، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا