تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نخل در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نخل در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب نخل یا دیدن نخل در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [شجرة النخل] ابن سیرین در خواب:

دیدن درخت خرما در خواب بیانگر مردی دانشمند یا پسر است.

ابن سیرین رحمه الله

شاید یک درخت خرما در خواب، بیانگر زنی شریف باشد که در نیکی و ذکر نیکو فراوان است. (اگر انسان در خواب تک درخت نخل ببیند، خواب، بیانگر زنی شریف است که در بین مردم در نیکی و ستایش فراوان است).

ابن سیرین رحمه الله

همچنین گفته شد: دیدن درخت خرما در خواب، بیانگر مردی از اعراب است که در برابر مردم حسابگر، شریف، دانا و فرمانبردار باشد.

و تو را در تنه درختان خرما مصلوب خواهم کرد

{سوره طه، آیه 71}.

ابن سیرین رحمه الله

برخی از آنان گفتند: دیدن درختان خرما در خواب، بیانگر طول عمر است. (اگر شخصی در خواب درخت خرما ببیند، خواب او حاکی از عمر طولانی است.)

ابن سیرین رحمه الله

و گفته شد: اگر در خواب ببیند که در جایی که در آن درختان خرما باشد – یا در آن به ندرت نخل باشد – نخل بسیار دارد، خوابش نشان می دهد که مردان. با او می ایستند یا با مردان سروکار دارند و او از آنها بهره می برد – و این به اندازه آن درخت خرما است که او را در رؤیا دید.

ابن سیرین رحمه الله

ولى اگر در خواب ببیند که در جاى نخل زیادى دارد که در آن نخل باشد ـ یا به سختى در آن نخل باشد ـ و در همان خواب ببیند که به میوه ها آلوده است. از آن درختان خرما، خواب او نشان می دهد که با مردان نجیب به پول می رسد و آن به مقدار خرمایی است که در خواب دیده و به مقدار میوه یا خرمایی که اتفاق افتاده است. جایی که درختان خرما در خواب بر بقیه درختان از نظر نیکی و باروری و فایده ارجحیت دارند.

ابن سیرین رحمه الله

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که درخت خرما را در هم می شکند، خواب نشان می دهد که یکی از امور او برآورده می شود.

و گفته شد: ترکه درخت خرما در خواب همان موی گوسفند است در تعبیر.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که بر درخت خرما رفته است به عزت و اعتبار و سرور و رزق فراوان و همسری صالح که با او ازدواج کند نایل می شود.

حمیری رسول خدا صلی الله علیه و آله را در خواب دید که گویی در زمینی باتلاقی با درختان خرما است و در کنار آن زمینی نیکو است که در آن گیاهی وجود ندارد. درود خدا بر او فرمود: آیا می دانی این سرزمین کیست؟ گفت: نه، گفت: این برای عمروالقیس بن حجر است، این نخل را که در آن است بگیر و در آن زمین نیکو بکار. پس آنچه را امر فرمود انجام دادم و چون پسر بودم نزد ابن سیرین بیدار شدم خوابم را به او گفتم پس تبسمی کرد و گفت: پسر، شعر می گویی؟ گفتم نه. فرمود: تو مانند عمرو القیس شعر خواهی گفت، جز این که درباره پاکان می گویی.

، تعبیر دیدن نخل در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب نخل، تعبیر خواب یا رؤیت درختان خرما، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا