تعبیر خواب ابن سیرین – خواب باغ ناشناخته در خواب (برای بیمار)

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب باغ ناشناخته (برای مریض) یا رؤیت اگر مریض ببیند در باغ است در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [البستان المجهول (للمريض)] ابن سیرین در خواب:

اگر بیمارى را در خواب ببیند که گویا در باغى ناشناخته است، خواب او حکایت از بهشت ​​و سعادت دارد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن باغ ناشناخته (برای بیمار) در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب باغ، تعبیر خواب یا رؤیت باغ، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا