تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گیاه بنفشه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گیاه بنفشه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب گل بنفشه یا دیدن گیاه بنفشه در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [نبات النفسج] ابن سیرین در خواب:

و گياه بنفشه را در خواب زنى پارسا تعبير مى كند و اسير او بوسيدن اوست. (اگر در خواب بنفشه ببیند خوابش نشانگر همسری صالح است و اگر ببیند بنفشه می چیند خوابش بیانگر بوسیدن یا محبت اوست).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن گیاه بنفشه در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب گل، تعبیر خواب یا رویت گیاه، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا