تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گیاه زنبق در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب گل زنبق یا دیدن گیاه زنبق در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [نبات السوسن] ابن سیرین در خواب:

در مورد دیدن گیاه سوسن در خواب گفته شد: ثنای نیکو است و بعضی از آنها گفتند: دلالت بر بدی دارد، زیرا بد از نام آن گرفته شده است و یکی از آن زنبق است. (اگر در خواب گياه سوسن ببيند، خوابش حكايت از حمد و ثنا دارد و غير از آن گفته شد: ممكن است بينش به خاطر نامش بدي را نشان دهد).

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن گیاه زنبق در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب گل، تعبیر خواب یا رؤیت زنبق، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا