تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن تاج گل بر سر در خواب (برای زن)

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن تاج گل بر سر (برای زن) در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [إكليل آس على الرأس (للمرأة)] ابن سیرین در خواب:

همچنین اگر زنی در خواب ببیند که تاج گلی بر سرش است، خوابش نشان می دهد که ازدواجش دوام می آورد و شوهرش نزد او می ماند. دیدن مار در خواب نیز بیانگر وفای به عهد است و شاید خواب دلالت بر خیر و دوستی و شادی پایدار باشد.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن تاج گل بر سر (برای زن) در خواب (در خواب از ابن سیرین)، تعبیر خواب تاج گل برای زن شوهردار، تعبیر خواب یا رؤیا سر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا