تعبیر خواب ابن سیرین – خواب پنبه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب پنبه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب پنبه یا دیدن پنبه در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [القطن] ابن سیرین در خواب:

پوسته پوسته شدن پنبه: کوبیدن آن یا ضربه زدن به آن به طوری که نازک شود و لخته شدن آن از بین برود (کرک پشمی – پنبه کاسه شده).

و دیدن پنبه و پشم در خواب، بیانگر پول است. اما دیدن پنبه در مقایسه با دیدن پشم نشان دهنده پول کم یا کمتر است. (اگر انسان در خواب پنبه ببیند خوابش نشان می دهد که پول می گیرد).

ابن سیرین رحمه الله

و دیدن اینکه در خواب پنبه را دفن می کنیم، بیانگر تفتیش گناهان است. (اگر در خواب ببیند که پنبه خیس می شود، خوابش بیانگر پاک شدن گناهان است).

ابن سیرین رحمه الله

القطان: پنبه فروش یا پنبه کار.

و گربه در خواب را مردی تعبیر می کند که پول و خستگی دارد (پول در زحمت و خستگی).

ترید: کسی که پنبه یا پشم می‌غلتد. پولک پشمی یا پنبه ای: آن را با کرک بزنید.

و گفته شد: نداف در خواب مردی تعبیر می کند که نزاع می کند. اگر در خواب ببیند که در حال پوسته پوسته شدن است، خواب بیانگر آن است که در حال نزاع است و اگر ببیند که در حال شعله ور شدن است و خوب شعله ور نمی شود، خواب بیانگر دعوا و نزاع است. غلبه بر او در آن

، تعبیر دیدن پنبه در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب پنبه، تعبیر خواب یا رؤیت پنبه، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا