تعبیر خواب دیدن اذان و مؤذن و اقامتگاه در خواب ابن سیرین.

معرفی

امام ابن سیرین در کتب تخصصی تعبیر خواب توضیح می دهد که بلند کردن صدای اذان در خواب حق است و ممکن است مانند سحر به بیننده برسد و با توجه به مکان های بلند کردن آن تعابیر زیادی دارد. اذان و عوامل مهم دیگری که بر تفسیر رؤیایی که ما می خواهیم به تفصیل تأثیر می گذارد.

دیدن اذان

تفسیر اذان در مسجد

و رؤیت اذان حق است و چنانکه آمد محقق می شود، هر که در خواب ببیند که یکی دو بار اذان داده و بعد از آن در وقت آن نماز واجب بر او بخواند، روزی می یابد. با رزق و روزی حج خانه خدا یا عمره، و این با فرموده خداوند متعال «و اذان الناس واجب».

و هر کس در خواب ببیند که در مسجد صدای اذان را بلند می کند در حالی که آگاه و آگاه است که در واقعیت یا بیداری مؤذن نیست، رؤیت او حکایت از گمان او به حاکم بزرگی دارد که عظمت او تا حدودی است. آخرین جایی که صدای اذان او به آن می رسد و آن این است که اگر صلاحیت تصاحب قدرت و مقام را داشته باشد و در خود بداند که شایستگی امر و حکومت را ندارد، حرفه ای بیاموزد که لباس بپوشد یا تجارت در یک تجارت سودآور با رزق و روزی بزرگ.

و هر کس ببیند که بر صیغه معروف اذان افزوده، یا چیزی از آن برداشته، یا بعضی از کلمات مورد قبول خود را در واقعیت تغییر داده، مردی است که به مردم ستم کرده است. و اهل بیتش به اندازه ای که آن سخنان را تغییر داد، سنت است و در میان مردم به آن عمل می کند و آنها نیز از آن پیروی می کنند، همچنان که بدعت را که در میان آنها منتشر شده است، باطل می کند.

و هر کس ببیند پسر جوانی که به سن خواب نرسیده ندا می دهد و صدای اذان را بلند می کند و صدایش شیرین است، برائت و حفظ خانواده و پدر و مادرش از احتمال زنا است. این داستان استاد ما عیسی است.

و اذان، چنانکه امام محمد بن سیرین توضیح داده، تناقض شریک است، «و ندای خدا و رسولش به مردم در روز اکبر حج».

و هر کس در بازار یا جایی که مردم در آن جمع می شوند صدای اذان را بشنود، دلیل بر مرگ مردی از اهل آن محل یا بازدیدکنندگان آن است، و هر کس صدای اذان را بشنود که کراهت دارد، او آسیب می بیند و او را بر ضد آن می خواند.

اصل اساسی در این تعبیر این است که هر کس اذان داد و شایسته اذان بود، تأویل او ممدوح است و به نفع اوست و همین طور برای کسی که در جایی اذان داده است. جایی که اذان جایز است.

مردی نزد امام محمد بن سیرین رحمه الله آمد و گفت: دیدم اذان می خوانم، حضرت فرمود: «زیارت کن.» مرد دیگری نزد آن حضرت آمد و گفت: به او گفت: «دیدم اذان می‌خوانم.» گفت: «دستت را قطع کردی.» به او گفتند: در میان مردم زیارت چگونه بین آنها فرق گذاشتی. دومی علامت باطل، پس برگشتم: «پس اذان اذان داد، ای ماشین، حتماً تو دزدی».

تفسیر اذان در بیرون مسجد

و هر کس در خواب ببیند که بر مناره اذان می خواند، از دعوت کنندگان به سوی خداست، پس مردم را به پیروی از حق و قرآن می خواند، و آنچه از دید او دلالت می کند حج است، و این منطبق بر قول خداوند متعال است: «وَ النَّاسُ أَدَعُونَ النَّاسِ» دور .

و هر كه بيند بر بلندى اذان مى‏گويد، يعنى پيش از او ولايت سلطان و وصى خارجى را بر عهده گرفته است.

و هر کس بالای خانه ای اذان دهد مرده اهل آن خانه است و اگر بالای کعبه یا بیت الحرام اذان دهد بدعت و اذان در داخل است. کعبه ستودنی نیست و شر است و هر کس بر بام یکی از همسایگانش اذان دهد، از نظر آبرو و خانواده به همسایه خائن است.

و اگر بیننده ببیند که در میان قومی اذان می‌گوید و آنها به نماز نمی‌ایستند و دعوت خدا را اجابت نمی‌کنند، دیده‌اش نشان می‌دهد که در میان قوم تاریکی زندگی می‌کند. تأیید کلام خداوند متعال:

در برین مجاز است، او جاسوس دشمنان است و گوش حضرت فرج اوست.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا