تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نخود در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب نخود یا دیدن نخود در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الحمّص] ابن سیرین در خواب:

در خواب نخود چه خشک باشد چه مرطوب و چه سرخ شده باشد و چه پخته نیز همین گونه است، اگر در خواب ببیند که نخود می خورد یا نخود می خورد، خواب او حاکی از پریشانی است.

ابن سیرین رحمه الله

همچنین گفته شد: دیدن نخود زیاد در خواب به پول تعبیر می شود. (اگر انسان در خواب نخود زیاد ببیند خوابش بیانگر آن است که به او پول می رسد).

ابن سیرین رحمه الله

و گفته شد: خوردن نخود در خواب یا دیدن یکی از آنها در خواب نشان دهنده پریشان است.

روایت شده است که مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم نخود داغ حمل می کنم، گفت: تو مردی هستی که در ماه رمضان زنت را در حالی که روزه داری قبول می کنی.

تعبیر دیدن حمص در خواب (ابن سیرین در خواب)، تعبیر خواب نخود، تعبیر خواب یا رؤیت غذا، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا