تعبیر خواب ابن سیرین – خواب برداشت کاشت در مسجد در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب برداشت محصول در مسجد، یا دیدن خرمن در مسجد، در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [حصاد زرع في مسجد] ابن سیرین در خواب:

همچنین گفته شد: هر کس در خواب ببیند که در یکی از مساجد زراعت درو می شود و مردم خود خرمن را برداشتند بی آنکه ناشناسی ببینند که برای آنها درو می کند، خواب نشان دهنده اجرت و نیکی است که همگان. که درو می کند دریافت خواهد کرد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن خرمن کاشته شده در مسجد در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب مسجد، تعبیر خواب یا رویت خرمن، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا