تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شخم زدن زمین یا زراعت در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب شخم زدن زمین و زراعت و یا دیدن شخم زدن زمین و زراعت در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [حراثة الأرض أو زراعتها] ابن سیرین در خواب:

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که زمینی را شخم می زند یا زراعت می کند، خوابش نشان می دهد که منفعت زیادی به دست می آورد و از این سود یا مالی به مردم قرض می دهد یا آن را می شکافد.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر رؤیت شخم زدن زمین یا زراعت در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب شخم زدن، تعبیر خواب یا رؤیت زراعت، تعبیر خواب ابن سیرین. .

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا