تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دیدن گندم بر بالین در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب گندم در بستر یا دیدن گندم در رختخواب در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الحنطة في الفراش] ابن سیرین در خواب:

گندم در رختخواب در خواب نشانگر طناب زن است. (اگر مرد متاهلی در خواب ببیند که گندم – به معنی دانه های گندم – بر بالین خود دارد، خوابش نشان می دهد که همسرش حامله می شود).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن گندم روی تخت در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب تخت، تعبیر خواب یا رؤیت گندم، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا