تعبیر خواب دیدن چاه یا چاه در خواب ابن سیرین

معرفی

و دیدن چاه آب در خواب تعابیر زیادی دارد و جزئیات آن رؤیت از آب خوردن از چاه گرفته تا غسل در آن یا افتادن در قعر آن متغیر است.

چاه را ببین

تعبیر دیدن چاه در خواب

ابن سیرین گفته است که دیدن چاه آب در خانه تعابیر زیادی در خواب دارد، دلیل بر مرد خانه است و آن هم به این دلیل که اوست که آن را بنا کرده است و ممکن است دلالت بر زن مرد و نیز داشته باشد. زنانش، و آن به این دلیل است که شوهر برای بیرون آوردن آب از زن خود یاد می کند و زن آب او را در جنین خود حمل می کند.

اما اگر چاه اهلی به مرد اشاره کند، آب چاه در اینجا دلیل بر پول مرد و آبی است که از آن زندگی می کند، رزق و روزی و مال مرد و شادی و خوشی او را بگوید و اگر خوابیده ببیند. خوب و کف آن را نمی بیند، دلیل بر بخل و بخل مرد نسبت به خانواده اش است، و اگر آب او به او نزدیک شود، سخاوت او و وجود بیننده بر خود و خانواده اش است.

و اگر چاه به زن اشاره کند، آب آن دلیل بر آب زن و جنین اوست.

چاه در خواب نشانه خدمتکار یا خدمتکار است و همچنین ممکن است حاکی از همه چیزهایی باشد که هنگام خرید خانواده او از آنها سود می برد اعم از حیوانات و ابزار حمل و نقل، سطل در حال بیرون آمدن از چاه دیده شد.

و اگر چاه در صحرای مجهول دیده شود، دلیل بر رفتن بیننده به بازارهاست، زیرا هر کس از آن عبور کند با خرید یا صدقه آن را برگرداند، همچنین چاه به زن زناکار اشاره دارد که آب در اوست. ، قبر یا زندان فراوان است به دلیل افتادن ارباب ما یوسف در چاه.

و گفته شد: چاه در خواب، نشانه خوشبختی یا زن نیکو است.

تعبیر افتادن در چاه

و اگر مریض خواب ببیند که در چاهی عمیق افتاد، دلیل بر مرگ اوست و اگر در کشتی بود که از آن افتاد و غرق شد و اگر خواب مسافر زمینی را ببیند، راه می شود. برای او قطع کردند و اگر دشمنی داشت او را زندانی می کردند وگرنه ورود او به خانه زن زناکاری است که در آن می افتد.

و هر کس در خواب ببیند که او را در سطل چاه گذاشتند و افتاد و با سطل در چاه انداخت، این دلیل بر رزق و روزی پسران است در صورتی که زنش حامله باشد، و این با قول سازگار است. خداوند متعال می فرماید: «پس سطل خود را درست کرد و گفت: ای بوشرا، این پسر است.» به او رسید و اگر بیننده یکی از اهل بیت او را مریض داشته باشد، از بیماری شفا می یابد و اگر مبتلا به بیماری باشد. زندانی او را آزاد می کند وگرنه دلیل بر ازدواج مجردی است.

و اگر خود را در سطل چاه ببیند در آن نیفتد، چاه دلیل بر معیشت و ظرفیت زندگی او به اندازه آب آن است و اگر در چاه بیفتد. از آب آن گرفتگی و کثیف است، سپس با حاکم ظالم روبرو می شود، پس از آن برخورد مضطرب و خسته می شود، و اگر در چاهی از آب پاک بیفتد، دلیل بر در افتادن با مرد خوب است.

تعبیر رؤیت حفر چاه

و هر کس در خواب ببیند که چاهی حفر کرد و از آن آب بیرون آمد، ازدواج او با زنی زیبا و متمکن است یا فریب آن زن است زیرا حفر در خواب دلیل فریب است. اگر آب در آن نباشد یا خشک باشد، نشانه فقر و مال است.

و اگر بیننده حفر کننده چاه باشد دلیل است، تأمین مالی از راه فریب و نیرنگ است، و هر که ببیند چاه قدیمی است و نیاز به حفر و تعمیر دارد، مردم از آن نوشیده اند. طناب یا سطل یا حجره‌ها، پس دلیل بر ازدواج با زن یا دادن پسری است که مردم از آن بهره‌مند می‌شوند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا