تعبیر خواب ابن سیرین – خواب جگر پخته شده با پیاز و ادویه در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب جگر پخته شده با پیاز و ادویه در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب جگر پخته با ادویه و پیاز یا دیدن جگر ادویه پخته در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الزرباجة] ابن سیرین در خواب:

[1]زرباگا: غذایی است که از جگر، پیاز و ادویه – جگر بره یا گاو یا مانند آن – درست می شود. زرباچا

در مورد کیسه زین[1] در خواب، سودمند است. (اگر انسان خود را در خواب ببیند که گویا سورگوم می خورد، خواب او حاکی از خیر و بهره مندی اوست).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن جگر پخته شده با پیاز در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب ادویه، تعبیر خواب یا رؤیت جگر پخته، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا