تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گرفتن غذای ترش از شخص در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گرفتن غذای ترش از شخص در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب غذای ترش یا رؤیت گرفتن غذای ترش از شخص در خواب یا خواب.

تفسیر یک چشم انداز [أخذ طعام حامض من إنسان] در خواب ابن سیرین: %

گرفتن غذای ترش از شخص در خواب، بیانگر شنیدن سخنان زشت است. (اگر انسان در خواب ببیند که از شخصی غذای ترش گرفته است، خوابش بیانگر این است که سخنان زشت – شاید از آن شخص – می شنود).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب گرفتن غذای ترش از شخص در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب غذای ترش، تعبیر خواب یا رؤیت غذای ترش، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا