تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب تهمت زدن یا دیدن نیم نگاهی از زبان در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [التلمظ] ابن سیرین در خواب:

[1]ملاحظه کنید: اگر با زبان بقیه غذا را در دهانش دنبال کند و زبانش را بیرون بیاورد و لب هایش را با آن پاک کند. ملاحظه کنید: یعنی مکیدن زبان.

برآمدگی: حرکت زبان در دهان بعد از غذا، به گونه ای که گویی بقیه غذا را بین دندان ها دنبال می کند. یا زبان بعد از خوردن یا آشامیدن است و با آن لب ها را مسح می کند.

و هر که در خواب ببیند که خیره کننده است[1]رویاهای او حاکی از خوبی او – گشاده رویی و سخاوت او – بود.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر رؤیایی که در خواب با زبان چشمک می زند (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب زبان، تعبیر خواب یا رؤیت دهان، تعبیر خواب ابن سیرین. .

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا