تعبیر دیدن سقوط و سقوط آسمان در خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن سقوط و سقوط آسمان در خواب ابن سیرین

معرفی

جزئیات زیادی از رؤیای شکستن و سقوط آسمان وجود دارد و فرد خوابیده می تواند خود را در حال سقوط از آسمان ببیند و از این نقطه بر اساس بسیاری از تعبیر کنندگان و حوادث باستانی تعابیر زیادی از این خواب ها وجود دارد و ما از بین آنها چه چیزی را انتخاب می کنیم. به حقیقت و واقعیت نزدیکتر است، چیزی که شیخ محمد بن سیرین رحمه الله ذکر کرده است.

سقوط و شکاف آسمان

تعبیر رؤیت سقوط آسمان

ابن سیرین گفته است که افتادن آسمان به زمین در خواب، دلیل بر مرگ سلطان و مرگ او در صورت بیماری است و در صورت سفر یا غیبت، ممکن است نشان دهنده بازگشت او به پادشاهی باشد.

همینطور ممکن است ریزش آسمان در خواب بیاید که بیانگر قحطی و خشکسالی باشد که در آن سال به مردم مبتلا می شود، اگر مردم آسمان را پس از ویران شدن با پاهای خود زیر پا بگذارند و تکه هایی از آن آوار را بردارند، رؤیا بیانگر آن است. رزق و روزی و پول زیادی که بیننده یا مردم آن منطقه تامین می شود.

و ریزش آسمان در خواب، دلیل بر بارش شدید باران است، زیرا اعراب باران را با در نظر گرفتن مساحت ریزش آن، آسمان می نامند.

اگر بیمار در بیداری ببیند که آسمان بر او فرو می ریزد، این عذاب و مرگ او در اثر بیماری است.

تعبیر ترکاندن آسمان

و هر کس در خواب ببیند که از آسمان افتاد یا از آن افتاد به دین خدا کافر شد و پس از اسلام آوردن از آن مرتد شد. زمین و اهلش را آزار می دهد و خروج گوسفندان از آسمان غنیمت و پیروزی است و ظهور هفت نفر مصیبت حاکم ظالم و ستمگر است که بر آن منطقه حکومت می کند.

و هر کس ببیند که آسمان کلوخه شده است، بارانی است که از مردم منطقه دریغ می کند.

و هر کس از نظر طلوع یا مشرق به آسمان بنگرد، سفری است در بیداری یا شاید پادشاه و فرمانروا باشد، یا در نیرنگ او افتادن، و هر که آسمان را با خود تصرف کند. دندان در پول او یا فرزندش بلا می شود.

تفسیر رؤیای هفت آسمان

و هر که خود را در آسمان اول ببیند راهنمای رهبری است امر و نهی می کند و گفته شد که بهشت ​​پایین وزارت است زیرا در آن ماه است و ماه وزیر است و امّا بهشت ​​دوم. ، علم و ادب است، چنانکه دلالت بر زعامت و تیزبینی در پادشاه دارد، و هر که ببیند در آسمان سوم است، نعمت و شادی، زنان و کنیزان، و کت و شلوار و تشک، ثروتمند و مجلل است. ، زیرا شرح حال آسمان سوم برای زهره است و هر که ببیند در آسمان چهارم است راهنمای شاه و مقام است یا وارد صف شاه و رئیس می شود.

و هر که خود را در آسمان پنجم ببیند در جنگ و جنگ یا پیشه و تجارت به مقام یا رهبری می رسد زیرا شرح حال آسمان پنجم مخصوص مریخ است و هر که ببیند در آسمان ششم نشسته است. از خرید و فروش خیر و رزق به دست می آورد، زیرا شرح حال این بهشت ​​برای مشتری است و هر که آسمان هفتم را ببیند رزق است از ملک و زمین است، زیرا شرح حال آن کیوان است و هر که بالای آسمان هفتم بنشیند به عظمت می رسد. و ارتفاع

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا