تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دیدن سرنگ در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دیدن سرنگ در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب آمپول یا دیدن تزریق سوزن طبی در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الحقنة] ابن سیرین در خواب:

و اما آمپول، هر کس در خواب ببیند که از مرضی که در خود می بیند خفه می شود، خوابش نشان می دهد که از چیزی برمی گردد یا روی برمی گرداند، و این برای او خوب است و برای او مفید است. دین

ابن سیرین رحمه الله

همچنین گفته شد: آمپول در خواب نشان دهنده عصبانیت اوست، مگر اینکه ببیند داروی مرض او را خفه کرده اند، پس تعبیر خواب متفاوت است.

و گفته شد: اگر در خواب ببیند که از مرض یا مرضی که می یابد خفه می شود، خواب بیانگر آن است که از کاری که در دینش خیر است، اگر مرض باشد، خودداری می کند، و اگر از مرض باشد. می بیند که خفه می شود بدون اینکه بیماری پیدا کند، خواب نشان می دهد که از بیماری برگشته است، قولی که به شخصی داده، یا نذری را که کرده است، یا سخنی را که گفته است، یا هدیه ای را پس می گیرد. می خواهد بدهد و شاید این به خاطر عصبانیت شدیدی بود که به او داده بود.

تعبیر دیدن سوزن در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب سوزن طبی، تعبیر خواب یا رؤیت آمپول و بیماری، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا