تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دوا در بینی در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب و دیدن معرفی دارو در بینی در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [السعوط] ابن سیرین در خواب:

[1]اسنف: گذاشتن دارو در بینی یا هر دارویی که در بینی استنشاق شود. دارو را برش دهید: آن را در بینی او بگذارید.

و اما در مورد انفیه[1]هر کس در خواب ببیند که عطسه می کند (دارو در بینی او فرو می رود) خوابش نشان می دهد که عصبانی است و خشم او به اندازه ای است که از چربی – روغن – یا چیز دیگر آغشته شده باشد.

ابن سیرین رحمه الله

گفته شد: هر که خود را در خواب ببیند که دم می‌کشد، خواب نشان می‌دهد که خشمگین است و وسعت خشم او به اندازه دمیده در خواب است.

تعبیر دیدن دارو در بینی در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب بینی، تعبیر خواب یا رؤیت پزشکی، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا