تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نوشیدن آب جو در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نوشیدن آب جو در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب آب جو یا دیدن آب جو در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الفقاع] ابن سیرین در خواب:

[1]پمفیگوس: آب جو است و آن را پمفیگوس می گویند زیرا حباب هایی روی آن قرار دارد.

و حباب را بنوشید[1] در خواب به سود یا خدمت مردم و خروج غم و غصه تعبیر می شود. (اگر کسی در خواب ببیند که پمفیگوید می نوشد، خوابش نشان می دهد که از شخصی یا از مردم منفعت و خدمت – یعنی کمک – خواهد گرفت یا نوشیدن پمفیگوس در خواب نشان دهنده این است که او از اضطراب یا پریشانی خود رها شده است.)

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب نوشیدن آب جو (در خواب ابن سیرین)، تعبیر آب جو، تعبیر خواب یا رؤیت جو، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا