تعبیر خواب ابن سیرین – خواب درد طحال در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب درد طحال در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب درد طحال یا دیدن طحال با درد یا درد در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [وجع الطحال] ابن سیرین در خواب:

و اما درد طحال در خواب، دلیل بر فساد مالی صاحب آن است که قوت او و قوت خانواده و فرزندانش بوده است. (اگر انسان در خواب ببیند که طحالش درد می کند، خوابش نشان می دهد که مالی که خود و فرزندان و خانواده اش به آن وابسته اند، به خوبی با آن برخورد نمی کند و از دستش می رود).

و گفته شد: اگر در خواب ببیند که درد طحالش به قدری شدید شده که برای خود بترسد که بمیرد، ممکن است بیانگر فساد دین او باشد.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن طحال با درد در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب درد در طحال، تعبیر خواب یا رؤیت طحال، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا