تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بریدن جگر در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب بریدن جگر یا دیدن جگر بریده در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [قطع الكبد] ابن سیرین در خواب:

و اما دیدن بریدن جگر در خواب، این در تعبیر ستودنی نیست.

همچنین گفته شد: دیدن خروج جگر از معده – یا شکم – دلیل بر ظاهر مال دفن شده برای بیننده خواب است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن جگر بریده در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب بریدن جگر، تعبیر خواب یا رؤیت جگر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا