تعبیر خواب ابن سیرین – خواب زخم کبد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب زخم در جگر یا دیدن جگر با زخم و چرک در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [القرحة في الكبد] ابن سیرین در خواب:

[1]زخم: زخم کهنه ای که پوسیده و چرک جمع شده است (زخم معده یا زخم کبد).

همچنین گفته شد که زخم[1] در کبد شواهدی از اشتیاق و ستایش وجود دارد. (اگر شخصی در خواب ببیند که در کبدش زخمی است، خوابش بیانگر این است که عاشق است.)

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن جگر با زخم و چرک در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب زخم در جگر، تعبیر خواب یا رؤیت چرک، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا