تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دست راست را در خواب ببرید

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب بریدن دست راست و بریده دیدن دست راست در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [اليد اليمنى مقطوعة] ابن سیرین در خواب:

[1]قسم دهنده: یعنی کثیری که قسم می خورد.

هر کس در خواب ببیند که دست راستش بریده شد – و دست راستش قطع شد و به جایش برنگشتند – خوابش نشان می دهد که قسم خورده است.[1] (یعنی قسم را زیاد می کند).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن بریده شدن دست راست در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب بریدن دست راست، تعبیر خواب یا رؤیت دست، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا