تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شکافتن زبان در خواب (برای حاکم)

تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب شکافتن زبان (برای حاکم یا والی) یا دیدن ترک زبان در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [انشقاق اللسان (للوالي)] ابن سیرین در خواب:

و اما اگر در خواب فرمانروایی یا حاکمی را ببیند که گویا زبانش شکافته است و قادر به تکلم نیست، ممکن است خوابش نشان دهد که از فرمانروایی خود برکنار شده است.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن ترک زبان والی در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب شکافتن زبان، تعبیر خواب یا دیدن زبان، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا