تعبیر دیدن پوشیدن دمپایی در خواب ابن سیرین

معرفی

و دمپایی یا دمپایی کفشی است برای پا و مقرر شده است که از چرم خالص باشد که آب به پا نرسد و معمولاً در مسافرت یا جنگ به دلیل استحکام آن را می پوشند. تعبیر دیدن آن در خواب است؟؟؟ منظور از ساخت و پاره شدنش چیه؟؟؟ آیا تغییر رنگ آن در خواب تعبیری دارد؟ به این پرسش‌ها پاسخ‌های کافی را به محقق محمد بن سیرین رحمه‌الله می‌یابیم که به تفصیل ارائه می‌کنیم.

دمپایی را ببینید

تعبیر پوشیدن دمپایی

و اما کسی که در خواب ببیند دمپایی می پوشد، بیانگر مسافرت در دریا است، پوشیدن آن برای جنگ و حمل سلاح سپر است، همچنین دمپایی نو سپر است از امور ناخوشایند یا شاید نشان دهنده حفظ مال و مال است. محافظت از آن در برابر سرقت یا کمبود

و اگر ببیند که برای جنگ دمپایی پوشیده و سلاحی در دست ندارد، این برای بیننده نشانه غم و اندوه است و هر چه دمپایی بر پا تنگتر باشد، نگرانی بیشتر است و بچسب. به آن، اما اگر گسترده باشد، ضرر مالی یا اضطراب ناشی از بی پولی است.

اگر در خواب دمپایی نو بپوشد خود را از بلاها و نگرانی ها مصون می دارد و این دید بهتر از دمپایی های قدیمی است، زیرا پوشیدن دمپایی کهنه بیشتر دچار نگرانی و غم و اندوه می شود.

و اگر دمپایی با لباس و پیژامه ببیند، دلیل بر فزونی مال و اعتبار اوست، و اگر دمپایی در زمستان بپوشد، برای بیننده بهتر و محفوظ است و در تابستان. زینتی.

پوشیدن دمپایی ساده لوح، ازدواج با دختر باکره است، بینا و هر که وصله ای در ته جوراب خود ببیند، ازدواج با زنی است که فرزند دارد.

گفته شد ربودن دمپایی در خواب پریشانی و پریشانی است و برداشتن آن از پا دوری از دوستان و عزیزان و بریدن گونی دمپایی برای مسافرت و بریدن دام های آن حرام سفر است.

تعبیر دمپایی

مشهور است که رنگ رایج دمپایی سیاه است و در خواب نشانه پول و رفاه است، مسافرت شاید دلیل بر مرگ یا قتل در هنگام خروج باشد.

تعبیر دیدن کفش در خواب

و هر کس در خواب ببیند که با دو صندل راه می رود و یکی از آنها از پایش می لغزد، رؤیتش به جدایی برادر یا شریکی از او اشاره دارد و هر که آن دو صندل را بپوشد و در آن راه برود، سفری بی دریا است. و هر کس ببیند که صندل را پوشیده و در آن راه نمی‌رود، با زنی دارای مقام و زیبایی ازدواج می‌کند، و هر که ببیند در آن صندل به جای او راه می‌رود، با همسرش همبستر می‌شود، و هر که ببیند با کف‌های مودار راه می‌رود. نه كفش، پس رزقى از پول است، و هر كه ببيند كفش او كفش است، زن است.

و كفش از شرك در خواب دختر است، پس هر كه بيند كفشى با كفش و موى نو پوشيده است، دليل بر ازدواج با دختر باكره است، ازدواج موقّت است. می بیند که هیچ کنترلی بر او ندارد، با زنی بدون سرپرست ازدواج می کند.

هر کس در خواب ببیند که با یک کفش راه می رود، زن خود را طلاق می دهد یا از شریک خود جدا می شود و گفته شد: این خواب نشان می دهد که با یکی از دو همسر خود بدون دیگری همبستر شده یا با یک کفش در سفر است. سفر ناقص و هر کس در خواب ببیند که صندل مردی را دزدیده و آن را بپوشد، مردی با علم به او همسر خود را فریب داده و او را این گونه می سازد.

و هر کس ببیند که صندل از نقره است، دلیل بر زنی آزاد و زیباست، و هر کس کفشش را از سرب ببیند، دلالت بر آن دارد که بینایی او از زنی ضعیف است، و اگر از آتش باشد، دلیل بر زن قوی، و هر کس کفش خود را از چوب ببیند، ازدواج با زن ریاکار و خیانتکار است.

و هر كه كف سياه او را بيند، رؤيتش دلالت بر ازدواج با زن سياه دارد، و هر كه كف رنگين او را بيند، دليل است بر زن ممزوج، وحش، زني است از ظلمت سلاطين، و هر كه آن را بيند. صندل کتانی می پوشد، سپس زن محجبه ای است که کتاب خدا را تلاوت می کند و فصیح است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا