تعبیر دیدن بول در خواب ادرار ابن سیرین

معرفی

این خواب اغلب در بین مردم به ویژه کسانی که از مشکلات ادراری غیر ارادی رنج می برند دیده می شود و به همین دلیل بیننده خواب تعجب می کند که چنین خوابی چه تعبیری دارد.

ادرار کردن را ببینید

تعبیر دیدن ادرار

امام ابن سیرین تأکید کرده است که بول کردن در خواب دلیل بر کسب مال از حرام است، پس هر که ببیند بر زمین بول می کند در آن مکان خرج می کند که زیاد و زیاد می شود و صاحب آن ثواب دارد. طبق فرموده خداوند متعال:

و هر کس ببیند که در جای نامعلومی که نمی شناسد بول کرده است، با یکی از زنان آن محل ازدواج می کند، پس خانواده خود را در اثر آن زناشویی می شناسد، و اگر در چاهی بول کرده است. انفاق از مال خوب و حلال است و اگر در طعام بول کرد، رؤیت شر و زیان است.

بول کردن در مسجد دلیل بر رزق و روزی کودک است و اگر در محراب خود بول کند پسری برای او متولد می شود که در امور دینی و دنیوی خود فقیه باشد.

هر کس ببیند که با گروهی بول می کند و بول در بعضی آمیخته می شود، آمیختن نسب آنها با ازدواج است، و قطع بول برای اغنیا فقر است و برای فقیر بدهی بالاتر از فقر اوست، دلیل است. از بین رفتن نعمت، و هر کس ببیند مقداری از حاجت خود را بول می کند و برخی را پنهان می دارد، دلیل بر تلف شدن بخشی از مالی است که ممکن است به واسطه آن بخشی باشد.

و اگر ببیند که مردم از ادرار او طلب صلوات می کنند تا صورت و دست هایش را مسح کند، دلیل بر این است که خداوند فرزند صالحی به او عطا خواهد کرد که هر کس او را می شناسد از او تقلید کند یا شاید آن پسر به او تقلید کند. شخص شایسته ای برای قوم و دامادهایش است و او را به دنیا می آورند و بر آنان رهبری می کنند.

و انژکتور ادرار در خواب مردی است که از همسرش که بر او عصبانی است متنفر باشد.

دیدن بول و کثرت آن، بیانگر مال و رزق فراوان آینده است، و امّا آن که بول خود را دم کند، کسی است که در تصمیمات سرنوشت ساز خود عجله می کند و اگر بیننده آن خاک را بول کرد. دلیل بر عدم وضو کامل است.

تعبیر دیدن رنگ ادرار

هر که در خواب ببیند آب زرد بول می کند، بینش نشان می دهد که پسری ضعیف یا ضعیف به دنیا می آید، همچنین ممکن است نشان دهنده بیماری یا مرگ بیننده باشد و تکرر ادرار زرد فقیر را تسکین و غنی می کند. و تکرر ادرار ثروتمندان موجب از دست دادن پول، فقر و نیاز پس از مال می شود.

و هر که ببیند خون بول کرد یا رنگ بول سرخ شد، این نشانه رزق و روزی بیننده است یا شاید دلیل آن نگرانی های فراوانی است که در آن بیفتد.

تعبیر بول در عبادتگاه

و اگر ببیند که در محراب بول می کند پسری برای او متولد می شود که در نماز آن امت را امام جماعت می کند و ممکن است دلالت بر تولد رئیس یا خلیفه داشته باشد مانند مرد در محراب. محراب خلیفه مسجد در نماز و امام آن است.

کسى که در عبادتگاهى بول کند و در مسجد نباشد و در زمینى که براى نماز مهیا شده است ادرار کند، بینش او نشان مى دهد که غم و غصه او برطرف شده است، معلولیت و نقص از جهاتى.

بول كردن در مسجد دليل بر صرفه جويي زياد است، اگر در حالي كه در مسجد است در لباس ادرار كند، ديده اش نشان مي دهد كه مال خود را خرج خانواده و اهل خانه مي كند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا